Terénní programy Květina

Sociální služba Terénní programy Květina

Terénní programy Květina poskytují terénní službu sociální prevence dle § 69 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění platných předpisů. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 5829590.

Provozní doba sociální služby

Pracovníci se pohybují v terénu:

pondělí 08:30 – 16:00
úterý 12:00 – 16:00
středa 08:30 – 16:00
čtvrtek 08:30 – 16:00
pátek 12:00 – 16:00

S pracovníky je možné se v tuto dobu spojit také telefonicky.

Poslání

Posláním Terénních programů Květina je poskytnout lidem pomoc a podporu vedoucí ke změně ze sociálně nepříznivé situace. Jedná se o službu, jež minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení.

Kontakt

Terénní programy Květina  –  kontaktní místo
Komunitní centrum Dubí
Mírová 325/4a
417 03 Dubí III – Pozorka

a

Pod Tratí 232
415 01 Teplice – Prosetice

Vedoucí služby:
Mgr. Vernerová Barbora vernerova@oskvetina.cz, +420 727 930 996

Kontaktní osoby:
Dvořáková Ivana dvorakova@oskvetina.cz, + 420 725 505 730

Služba je poskytována bezplatně

Služba Terénní programy Květina je poskytována bezplatně na základě podpory Ústeckého kraje, města Dubí a města Teplice.

Projekt „S Květinou proti samotě a hladovění seniorů“ je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Cíle Terénních programů Květina aneb čeho chceme dosáhnout

Cílovým stavem poskytování služby je zlepšit sociální dovednosti a životní úroveň uživatelů služby.

Cílová skupina aneb komu je služba určena

Svou činnost zaměřujeme na osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a na osoby bez přístřeší. Služba je poskytována v obcích na katastrálním území města Teplice osobám nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Služba je určená osobám starším 16 let.

Za nepříznivé sociální situace pro přímou práci s klienty považujeme:

 • Nevyhovující bytové podmínky – klient nemá žádné bytové zázemí, bydlí v nevyhovujícím prostředí (nepřiměřeně vysoký nájem, špatné hygienické podmínky, ohrožení pocitu bezpečí, velikost bytu apod.).
 • Zadluženost, exekuce – neschopnost splácení poplatků spojených s náklady na bydlení (vysoké nájmy), neschopnost splácet půjčky, lichva a jiné.
 • Dlouhodobá nezaměstnanost – nedostatečná kvalifikace, ztráta pracovních návyků.
 • Neschopnost vytvářet podmínky pro zdárný vývoj dětí – odebrání dětí, ústavní výchova, omezení rodičovských práv, stanovení dohledu.
 • Život v lokalitě vykazující znaky sociálního vyloučení – stigmatizace, frustrace, izolace.
 • Diskriminace, nedostatečný pocit bezpečí.
 • Nedostatečné ekonomické zajištění – příjmy nižší než životní minimum, chudoba.
 • Nedostatečná péče o zdraví – absence využívání lékařské péče, nedodržování léčebného režimu, medikace apod.
 • Akutní krize – domácí násilí, rodinné a partnerské problémy.

Zásady poskytování sociální služby

 • Služba je maximálně dostupná časově i místně.
 • Respektuje jedinečnost každého člověka, je poskytována všem klientům bez omezení z hlediska původu, etnické příslušnosti, rasy či barvy pleti, náboženství, zdravotního stavu, sexuální orientace, ekonomické situace, politického přesvědčení, druhu rizikového chování a bez ohledu na to, jak je schopen se podílet na životě společnosti.
 • Služba vychází z antidiskriminačních pravidel a je poskytována všem klientům, kteří spadají do vydefinované cílové skupiny, pro niž je služba určena.
 • Je poskytována na profesionální úrovni, vzdělání a praxe zaměstnanců odpovídá požadavkům zákona č. 108/2006 Sb. a pozměňovacích vyhlášek a ostatních předpisů.
 • Základním prvkem poskytované služby je individuální přístup ke každému klientovi.
 • Služba zachovává a respektuje přání a požadavky klienta, které vycházejí z jeho vlastní vůle při spolupráci se sociální službou.
 • Služba respektuje právo klienta na seberozhodování, které také podporuje a spoluutváří.
 • Služba zachovává lidskou důstojnost, respektuje lidská práva a právo klienta na seberozhodování, které také podporuje a spoluutváří.

Práva uživatelů služby

Klient využívající sociální službu Terénní programy Květina má bezvýhradné právo na:

 • Přístup k poskytovaným službám bez ohledu na původ, rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, předchozí kriminální kariéru či socioekonomický status.
 • Důstojnost a respekt.
 • Znalost filosofie a metod poskytované sociální služby.
 • Jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných poskytováním sociální služby, stejně jako o sankcích vycházející z nedodržení pravidel poskytované služby.
 • Ukončit spolupráci s poskytovanou sociální službou, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí.
 • Poskytování služeb programu bezplatně.
 • Na soukromí, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Podání stížnosti v případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby.

Povinnosti uživatelů služby

Při využívání sociální služby jsou uživatelé povinni dodržovat následující:

 • Ctít pravdomluvnost a vzájemnou důvěru.
 • Aktivně se podílet na řešení své sociálně nepříznivé situace.
 • Informovat pracovníka služby o využívání dalších služeb, jež vedou k řešení dané nepříznivé situace.
 • Nevyužívat službu pod vlivem jakýchkoliv alkoholových a nealkoholových drog.
 • Zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku (vydírání, šikana) vůči účastníkům programu, včetně používání zbraní.

Za nedodržení pravidel může být uživateli ukončeno nebo omezeno poskytování sociální služby.