Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Květina, z.s. poskytuje službu sociální prevence dle § 65 zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění platných předpisů s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 6251794.

Provozní doba sociální služby

Provozní doba terénní formy služby Provozní doba ambulantní formy/kontaktního místa služby
pondělí 07:30 – 17:00 /
úterý 10:00 – 16:00 08:00 – 10:00
středa 10:00 – 16:00 08:00 – 10:00
čtvrtek

07:30 – 12:00

14:00 – 16:00

12:00 – 14:00
pátek

07:30 – 12:00

14:00 – 15:00

12:00 – 14:00

 

Poslání sociálně aktivizační služby

Posláním této služby je poskytnout rodinám s dětmi, které žijí v Dubí, Teplicích, Hrobu, Košťanech, Novosedlicích, Proboštově a Krupce pomoc a podporu vedoucí ke změně sociálně nepříznivé situace. Dále poskytnut rodinám s dětmi v rámci ORP Teplice a ORP Bílina pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví jejich dětí čímž se minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení. Služba je poskytována zejména terénní formu.

Kontakt

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Komunitní centrum Dubí
Mírová 325/4a
417 03 Dubí III – Pozorka

Vedoucí služby:
Bc. Žáková Michaela zakova@oskvetina cz, +420 727 806 818

Zástupkyně vedoucí služby:
Leharová Pavlína, DiS. leharova@oskvetina.cz, +420 727 807 287

Kontaktní osoby:
Čecháková Petra, DiS. cechakova@oskvetina.cz, +420 725 096 412 
Mgr. Donát Pavel donat@oskvetina.cz, +420 724 223 785
Havlová Andrea, DiS. havlova@oskvetina.cz, +420 725 802 554
Mgr. Jasukevičová Jitka jasukevicova@oskvetina.cz, +420 602 694 906
Bc. Malá Michaela mala@oskvetina.cz, +420 722 966 825
Mgr. Veselá Tereza vesela@oskvetina.cz, +420 725 947 830

Služba je poskytována bezplatně

Poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina je poskytováno bezplatně na základě finanční podpory města Teplice, města Dubí, města Hrob, města Košťany a Ústeckého kraje. Realizaci služby také finančně podpořil Nadační fond Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2024.

Cíle sociální služby aneb čeho chceme poskytováním služby dosáhnout?

 

Cílovým stavem služby je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající podmínky pro jejich všestranný rozvoj. Spoluprací s rodinou minimálně zastavit zhoršování její nepříznivé sociální situace. Optimálně ji podpořit k zlepšení životní úrovně a zvýšení sociálních dovedností jednotlivých členů rodiny. V oblasti duševního zdraví dětí a mladistvých je cílem poskytnout včasnou a komplexní sociální pomoc v případech, kdy jsou nezletilí ohroženi vznikem či rozvojem psychiatrického onemocnění. Spolupracovat s rodinou na podpoře celého rodinného systému ke zvládnutí situace.

Dílčí cíle služby:

 • pomoc při zachování nebo obnovení narušených funkcí rodiny
 • zvyšování kvality života členů rodiny, posilování jejich vnitřních zdrojů
 • zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility jednotlivých členů rodiny
 • podpora a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a smysluplného využití volného času
 • prevence předčasného ukončování vzdělání
 • pomoc při řešení konkrétních problémů stanovených v rámci individuálního plánování spolupráce s klientem
 • podpora rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení jednotlivých obtíží
 • zprostředkování služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné, ale ze strany členů rodiny nevyužívané (nízká informovanost)
 • pomoc uživatelům služby s ochranou jejich práv
 • minimalizace rizik spojených se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí
 • rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění uvedených cílů

K dosažení jednotlivých cílů se zaměřujeme na tyto oblasti:
1.    Sanace rodiny
2.    Preventivní práce s rodinou
3.    Problematika duševního zdraví u dětí
4.  Asistovaný kontakt – v současné době není vykonáván

 

Cílová skupina aneb komu je služba určena?

Sociálně aktivizační služba je zaměřená na rodiny s nezaopatřenými dětmi, které jsou sociálně znevýhodněny a ohroženy sociálním vyloučením, dále na rodiny, které se potýkají s obtížemi v oblasti duševního zdraví svých nezletilých dětí.  

Nabízíme podporu a pomoc při řešení potíží v těchto oblastech:

 • Nevyhovující bytové podmínky – klient nemá žádné bytové zázemí, bydlí v nevyhovujícím prostředí (nepřiměřeně vysoký nájem, špatné hygienické podmínky, ohrožení pocitu bezpečí, velikost bytu apod.)
 • Zadluženost, exekuce – neschopnost splácení poplatků spojených s náklady na bydlení (vysoké nájmy), neschopnost splácet půjčky, lichva a jiné
 • Dlouhodobá nezaměstnanost – nedostatečná kvalifikace, ztráta pracovních návyků
 • Neschopnost vytvářet podmínky pro zdárný vývoj dětí – odebrání dětí, ústavní výchova, omezení rodičovských práv, stanovení dohledu
 • Život v lokalitě vykazující znaky sociálního vyloučení – stigmatizace, frustrace, izolace
 • Diskriminace, nedostatečný pocit bezpečí
 • Nedostatečné ekonomické zajištění – příjmy nižší než životní minimum, chudoba
 • Nedostatečná péče o fyzické a duševní zdraví – absence využívání lékařské péče, nedodržování léčebného režimu, medikace, nedostatečná edukace rodiny v dané oblasti apod.
 • Nedostatek informací potřebných pro péči o duševně nemocné dítě
 • Akutní krize – domácí násilí, rodinné a partnerské problémy, úmrtí blízkého člena rodiny

Práva uživatelů služby

Klient využívající sociální službu Sociálně aktivizační služby Květina má bezvýhradné právo na:
 • Přístup k poskytovaným službám bez ohledu na původ, rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, předchozí kriminální kariéru či socioekonomický status.
 • Důstojnost a respekt.
 • Znalost filosofie a metod poskytované sociální služby.
 • Jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných poskytováním sociální služby, stejně jako o sankcích, vycházející z nedodržení pravidel poskytované služby.
 • Ukončit spolupráci s poskytovanou sociální službou, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí.
 • Poskytování služeb programu bezplatně.
 • Na soukromí, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Podání stížnosti, v případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby.

Povinnosti uživatelů služby

Při využívání sociální služby jsou uživatelé povinni dodržovat následující:

 • Ctít pravdomluvnost a vzájemnou důvěru.
 • Aktivně se podílet na řešení své sociálně nepříznivé situace.
 • Informovat pracovníka služby o využívání dalších služeb, jež vedou k řešení dané nepříznivé situace.
 • Nevyužívat službu pod vlivem jakýchkoliv omamných látek.
 • V zázemí služby a při práci v terénu jsou zakázány projevy fyzické agrese a psychického nátlaku (vydírání, šikana) vůči všem účastníkům.
 • Je zakázáno donášet a užívat v zázemí služby alkoholové a nealkoholové drogy.
 • Je zakázáno donášet (do zázemí služby) a používat zbraně.

Za nedodržení pravidel může být uživateli ukončeno nebo omezeno poskytování sociální služby.