Lidé v organizaci

Mgr. Bočková Barbora

Telefon: +420 721 568 898
Email: info@oskvetina.cz
Pozice: ředitelka organizace

Mgr. Barbora Bočková je absolventkou oboru sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně a absolventkou psychoterapeutického výcviku Remedium, s dlouholetou praxí v oblasti sociálních služeb, sociálního začleňování, drogové problematiky a práce s rodinou. Sociální práci se systematicky věnuje od roku 2002, kdy na pozici terénní sociální pracovnice působila v Krizovém centru v Teplicích. Následně pracovala po dobu 6 let v neziskové organizaci WHITE LIGHT I., kde působila v oblasti péče o uživatele návykových látek a jejich blízké. Zde měla možnost věnovat se také problematice postpenitenciární péče. V roce 2006 se podílí na založení neziskové organizace Občanského sdružení Květina. Od roku 2009 vede a koordinuje jednotlivé sociální služby organizace a další její aktivity a projekty. V letech 2013 až 2015 působila také jako externí zaměstnanec Agentury pro sociální začleňování, Úřadu vlády ČR na pozici lokální konzultantky.

Bc. Čelonková Veronika

Telefon: +420 608 446 056
Email: celonkova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice v projektu Bydlím, Bydlíš, Bydlíme

probíhá úprava – děkujeme za pochopení

Mgr. Doležalová Marta

Telefon: +420 721 568 898
Email: info@oskvetina.cz
Pozice: členka organizace

Mgr. Marta Doležalová je absolventkou oboru Supervize a řízení sociálních a zdravotnických organizací se zaměřením na supervizi na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dále absolventka oboru sociální práce na Fakultě sociálních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Krom vysokoškolského studia dále absolvovala sociálně právní nástavbu při Pedagogické škole v Karlových Varech a množství výcviků, kurzů a seminářů prohlubující praxi v oboru. Mezi ty více významné lze zařadit Arteterapeutický výcvik v rozsahu 100 hodin, sebezkušenostní dynamicky orientovaný výcvik v rozsahu 570 hodin, kurzy zaměřené na práci s lidmi v krizi, dluhové poradenství. Od roku 1997 postupně pracovala v různých zařízeních věnujících se sociální oblasti, např. Středisko výchovné péče v Karlových Varech jako vychovatel terapeut. Dále pak v Centru komunitní práce v Ústí nad Labem jako projektový manažer sociálních služeb, v Květině pak jako sociální pracovnice ve službě Doprovázení pěstounů. V současné době pracuje jako vedoucí sociální pracovnice v Centru pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem.

Mgr. Donát Pavel

Telefon: +420 724 223 785
Email: donat@oskvetina.cz
Pozice: jiný odborný pracovník v oblastí psychologické podpory ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Mgr. Pavel Donát absolvoval SPŠD v Plzni. Distančně vystudoval VVPŠ Bratislava, UP Olomouc a FF UK Praha. Jeho vzdělání je pedagogika a psychologie. Absolvoval další psychologické kurzy zaměřené především na nedirektivní psychoterapii. Pracovní zkušenosti má jako psycholog a také jako personalista. Podílel se na tvorbě sociálního programu MO AČR. Má zkušenosti z výrobních závodů na zlepšování efektivity práce zaměstnanců a na tvorbě funkčních týmů. V Ústeckém kraji pracoval v projektech EU na Úřadu práce. Zde se podílel na programech zaměstnanosti především pro mladé lidi a v sociálně vyloučených lokalitách. V současné době působí jako jiný odborný pracovník v oblasti psychologické podpory v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Květina, kde provádí poradenskou a intervenční činnost.

Dvořáková Ivana

Telefon: +420 725 505 730
Email: dvorakova@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě Terénní programy Květina

Ivana Dvořáková vystudovala Gymnázium v Bílině. Při nástupu do organizace Květina, z.s. druhým rokem studovala obor, který nepřímo souvisel se sociální prací. Následně se rozhodla pro přechod na studium oboru Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Sociální práce a práce se s lidmi ji tak není cizí, od prosince 2020 působí v organizaci Květina, z.s. – začínala ve dvou službách organizace, v Terénních programech Květina a v Nízkoprahovém denním centru Květina. Aktuálně pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách ve službě Terénní programy Květina.

Foltová Karolína

Telefon: +420 725 947 609
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Karolína Foltová vystudovala Gymnázium v Duchcově. Nyní studuje sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V minulosti se věnovala canisterapii. Vždy se zajímala o děti a práci s nimi. Od roku 2022 pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klubu Magnet.

Gúčiková Lenka

Telefon: +420 725 947 609
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Lenka Gúčiková vystudovala Střední školu obchodu a služeb, obor prodavač, v Teplicích. V tomto oboru mnoho let pracovala. I přes odlišnost svého pracovního zaměření se zajímala o problematiku osob ohrožených sociálním vyloučením. V roce 2019 si doplnila kvalifikaci absolvováním rekvalifikace na pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od května 2019 pracuje v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Magnet v Dubí na pozici pracovník v sociálních službách.

Haincová Barbora, DiS.

Telefon: +420 774 298 870
Email: haincova@oskvetina.cz
Pozice: Vedoucí přímé podpory / sociální pracovnice v projektu Bydlím, Bydlíš, Bydlíme

Barbora Haincová, DiS. vystudovala střední zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra. Poté absolvovala Vyšší odbornou školu Perspektiva, obor Sociální práce a sociální pedagogika v Dubí, kde získala titul DiS. Několik let působila jako vedoucí aktivizačních pracovníků v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb. Do Květiny nastoupila na pozici sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v roce 2016. Aktuálně studuje VŠ ekonomie a managmentu v Praze, obor sociologie a psychologie řízení. Během své praxe se průběžně vzdělávala zejména v oblasti práce s dětmi a využití nových přístupů a nástrojů v sociální práci. Účastnila se vzdělávacího programu Modelu Care, který se zaměřuje na komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci. Na jaře 2023 prošla kurzem Jarní školy Housing First, metody zaměřené na řešení problematiky bezdomovectví. Nyní působí jako sociální pracovnice a zároveň vedoucí týmu přímé podpory v Projektu Bydlím, Bydlíš, Bydlíme, který využívá zmíněnou metodu práce.

Bc. Haislerová Michala

Telefon: +420 601 530 636
Email: haislerova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Nízkoprahové denní centrum Květina

Bc. Michala Haislerová je absolventkou Univerzity J. E. Purkyně, fakulty sociálně ekonomické, oboru sociální práce a sociální politika. Při studiích se dlouhodobě věnovala dobrovolnictví, zejména pro organizaci FidoDido, při aktivizačních pobytových týdenních výjezdech pro děti z DD. Po studiu na VŠ působila na Úřadě práce ČR jako referent na oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, kde působila rok a půl. Právě zde se začala zajímat o problematiku sociálního vyloučení a bezdomovectví a výkon sociální práce jako takový. V organizaci Květina, z. s. působí na pozici sociální pracovnice od února 2021, zná práci ve službách Terénní programy Květina a Nízkoprahové denní centrum Květina, aktuálně je již pouze v jedné z nich a to v Nízkoprahovém denním centru Květina. 

Havlová Andrea, DiS.

Telefon: +420 725 802 554
Email: havlova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Andrea Havlová, DiS. vystudovala střední odbornou školu v oboru Veřejnoprávní ochrana v Ústí nad Labem, poté mnoho let pracovala v jiném oboru. Vzhledem ke své citlivosti jí ale nikdy nebyly lhostejné osudy ostatních lidí. Proto v roce 2012 začala studovat na SŠ a VOŠ Perspektiva, obor Sociální práce a sociální pedagogika, kterou zakončila v roce 2015 a získala titul DiS. v daném oboru. V roce 2018, po skončení rodičovské dovolené, nastoupila do organizace Květina, z. s., na pozici sociální pracovnice v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, kde pracuje doposud.

Ing. Holá Jana

Telefon: +420 725 947 609
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Ing. Jana Holá vystudovala Agronomickou fakultu VŠZ v Praze. V roce 1993 absolvovala rekvalifikační kurz a stala se pěstounkou v SOS dětské vesničce Chvalčov na Moravě. Po 10 letech z vesničky odešla a žila s přijatými dětmi v Orlických horách. Pracovala v manuálních profesích jako uklízečka nebo pomocná síla. Působila také jako dobrovolník v neziskové organizaci Amalthea, poskytujícím podporu pěstounským rodinám. V rodině vychovávala děti například s psychickými problémy, poruchami učení a chování, s mentální retardací. V roce 2020 se přestěhovala do Děčína, absolvovala rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Od září 2020 pracuje ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet na pozici pracovníka v sociálních službách.

Mgr. Hon Matěj

Telefon: +420 725 427 391
Email: hon@oskvetina.cz
Pozice: koordinátor projektu Bydlím, bydlíš, bydlíme

Mgr. Matěj Hon po absolvování Gymnázia Teplice nastoupil na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vystudoval magisterský obor Veřejná a sociální politika. K němu si posléze připojil studium na Právnické fakultě UK, kde se soustředil zejména na právo sociálního zabezpečení. V roce 2015 nastoupil jako lokální konzultant v Agentuře pro sociální začleňování Úřad vlády ČR. V této pozici se podílel na rozvoji sociálních služeb ve městě Slaný. Po dvou letech přešel do Platformy pro sociální bydlení, kde až do roku 2022 působil jako poradce pro pražské městské části při budování místních systémů sociálního bydlení a podílel se na dalších aktivitách Platformy. Od ledna 2023 působí v Květině jako koordinátor projektu Bydlím, bydlíš, bydlíme. Souběžně je též externím hodnotitelem v Sociálním nadačním fondu Hlavního města Prahy.

Mgr. Jasukevičová Jitka

Telefon: +420 602 694 906
Email: jasukevicova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Mgr. Jitka Jasukevičová je absolventkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty pedagogické, oboru Sociálně pedagogická asistence se zaměřením na seniory a dospělé. Při studiu na vysoké škole se věnovala dětem na táborech jako oddílová vedoucí. Během navazujícího magisterského studia oboru Sociální pedagogiky začala pracovat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Tykadlo, který provozuje Oblastní charita Ústí nad Labem, kde jeden rok působila na pozici sociálního pracovníka. V organizaci Květina, z. s. působí od ledna 2020 jako sociální pracovnice, vyzkoušela si práci ve službách Nízkoprahové denní centrum Květina a Terénní programy Květina. Aktuálně působí jako sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina.

Mgr. Kanišaková Lucie

V současné době na mateřské dovolené.
Telefon:
 /
Email: /
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Mgr. Lucie Kanišaková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor ČJ – ZSV pro střední školy. Absolvovala rekvalifikaci na pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Již dříve působila v organizaci Květina, z. s., a sice na pozici pracovnice v sociálních službách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Květina v Duchcově a Klub Magnet v Dubí. Dále v organizaci působila jako pedagogická pracovnice ve službě Předškolní klub Klubíčko – Centrum pro rodinu, ve službě Terénní programy Květina působila jako pracovnice v sociálních službách a měla možnost zapojit se do aktivit služby Doprovázení pěstounů. Dále působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí na pozici krajské odborné pracovnice pro Ústecký kraj v projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Následně dlouhodobě působila v organizaci na pozici pracovnice v sociálních službách ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina. V současné době je na mateřské dovolené.

Bc. Klaus Horčíková Veronika

Telefon: +420 725 470 979
Email: klaushorcikova@oskvetina.cz 
Pozice: vedoucí služby a sociální pracovnice ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Bc. Veronika Klaus Horčíková je absolventkou SŠ a VOŠ Perspektiva, obor Sociální práce a sociální pedagogika v Dubí, následně získala titul bakalář v oboru Vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Již během svého studia vykonávala dobrovolnickou činnost zejména s dětmi ohroženými sociálním vyloučením, zaměřenou také na plánování a realizaci preventivních aktivit v oblasti závislostního chování. Absolvovala dále řadu akreditovaných vzdělávacích programů zacílených na rozvoj v poskytování sociálních služeb (Interdisciplinární přístup v práci s klientem, Metody poskytování sociálních a fakultativních služeb v NZDM, Systémy evidence, monitoringu a evaluace práce s mládeží). V organizaci působí od května 2010. Během působení v Květině měla možnost seznámit se s řadou pracovních pozic – pracovala v terénním programu, jako lektorka na podporu rodiny, doučovala žáky 1. a 2. stupně ZŠ v domácím prostředí. Nejbližší jí však je pracovní pozice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, kde dlouhodobě působí jako sociální pracovnice a vedoucí programu.

Leharová Pavlína, DiS.

Telefon: +420 727 807 287
Email: leharova@oskvetina.cz
Pozice: zástupkyně vedoucí služby a sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Pavlína Leharová, DiS. vystudovala v roce 2007 obor Sociálně právní činnost na VOŠ, SŠ a OA Most. Během studia se věnovala dobrovolnické práci pod organizacemi Dobrovolnické centrum, z. s. a Člověk v tísni o. p. s., kde doučovala děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na Ústecku. Po studiu působila jako sociální pracovnice se zaměřením na práci s lidmi bez zaměstnání v neziskové organizaci Kofoedova škola, o. s. Při rodičovské dovolené se angažovala ve spolupráci s VIVAjump z. s. v projektech na podporu samoživitelek a na osvětu zaměstnavatelů v oblasti alternativních pracovních úvazků. V Květině, z. s. působí od července 2019 na pozici sociální pracovnice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Květina. Od ledna 2023 působí i jako zástupkyně vedoucí této služby.

Bc. Malá Michaela

Telefon: +420 722 966 825
Email: mala@oskvetina.cz 
Pozice: speciální pedagog/sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Bc. Michaela Malá vystudovala Gymnázium v Teplicích a následně obor Speciální pedagogika intervence na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nyní studuje na pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, obor Speciální pedagogika poradenství. Během bakalářského studia se rozhodla zaměřit především na obor jí blízký, na etopedii a psychopedii. V rámci etopedie se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí a mládeže, kteří mají poruchu chování či emocí. V rámci druhého vystudovaného oboru psychopedie se zabývá vzděláváním, diagnostickou činností a poradenstvím v oblasti jedinců s mentálním postižením. Svou praxi vykonávala jako speciální pedagožka na základních školách a v dětských domovech. V současné době působí jako speciální pedagožka v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Květina, kde především provádí diagnostickou, poradenskou a intervenční činnost.

 

Moravcová Natálie

Telefon: +420 601 530 636
Email: moravcova@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě Nízkoprahové denní centrum Květina

Natálie Moravcová vystudovala obor Sociální činnost na Střední pedagogické škole v Litoměřicích. S problematikou sociálního vyloučení a osudy takto žijících osob se setkávala už od dětství, kdy  spolu s rodiči navštěvovala a dodnes  navštěvuje romské osady na Slovensku. Při studiu strávila několik měsíců ve Středisku sociální prevence a humanitární pomoci v Litoměřicích, kde v rámci praxe měla možnost poznat specifika práce s lidmi bez domova a utvrdit se v tom, že lidé bez domova jsou cílovou skupinou, které se chce profesně věnovat. V organizaci Květina, z. s. tak působí od srpna 2023 na pozici pracovníka v sociálních službách ve službě Nízkoprahové denní centrum Květina.

 

Plochová Olga

Telefon: +420 725 947 609
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Olga Plochová v neziskové organizaci Květina, z. s. působí v pracovním poměru od roku 2016 a to na pozici pracovníka v sociálních službách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Magnet v Dubí. Do oblasti sociální práce se i přes odlišnost svého dosavadního zaměření (kadeřnice, vizážistka) zapojila svou dobrovolnickou činností v pomáhajících organizacích. Blízko má také k práci s dětmi na základě aktivního působení v dětských klubech a na dětských táborech.

Šantrůčková Petra

Telefon: +420 727 930 667
Email: santruckova@oskvetina.cz 
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě Nízkoprahové denní centrum Květina

Petra Šantrůčková vystudovala Gymnázium v Teplicích a mnoho let pracovala v jiném oboru. Vždy se však intenzivně zajímala o problematiku sociálního vyloučení se zaměřením zejména na děti. Byla přímým konzultantem při vzniku Občanského sdružení Květina, což jí umožnilo sledovat a mapovat jeho činnost a vývoj.  V roce 2013 začala v organizaci pracovat na pozici pracovnice v sociálních službách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klubu Květina v Duchcově. Dále působila v tomto typu sociální služby ve městě Dubí v Klubu Magnet. Kvalifikaci si doplnila absolvováním rekvalifikace na pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zároveň byla též zapojena v činnosti Předškolního klubu Klubíčko – Centru pro rodinu. Působila jako pracovnice v sociálních službách ve službě Terénní programy Květina. Nyní působí na pozici pracovníka v sociálních službách ve službě Nízkoprahové denní centrum Květina.

Vejražka Tomáš

Telefon: +420 721 568 898
Email: info@oskvetina.cz
Pozice: člen organizace

Tomáš Vejražka se k sociální problematice dostává během svého studia na střední škole v oboru veřejnoprávní ochrana v roce 2000, kdy ji absolvuje. Následně pak v roce 2006 spoluzakládá organizaci Občanské sdružení Květina, kde jako člen působí dodnes. V roce 2009 absolvoval rekvalifikační kurz na pracovníka v sociálních službách dle zákonných podmínek a v tomto období také krátkodobě v organizaci na této pozici působil. V roce 2011 se podílel na založení sociální firmy organizace s názvem 3B sociální firma s.r.o., kde doposud působí v pracovním poměru. Pro Květinu, z. s. aktuálně zajišťuje zejména morální a technickou podporu.

Mgr. Vernerová Barbora

Telefon: +420 727 930 996
Email: vernerova@oskvetina.cz
Pozice: vedoucí služeb Terénní programy Květina a Nízkoprahové denní centrum Květina

Mgr. Barbora Vernerová, DiS. je absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bakalářského a následně navazujícího magisterského oboru Rehabilitační a psychosociální péče o postižené, děti a seniory. Dále absolvovala Vyšší zdravotnickou školu v Mostě, obor Diplomovaný ergoterapeut. Zkušenosti má zejména v práci s dospělými a seniory, jelikož působila 3,5 roku v Domově seniorů Rezidence Tereza Dubí jako vedoucí pracovník úseku aktivizace a rehabilitace, také koordinovala odborné praxe a dobrovolnictví v organizaci. Dva roky působila se svým psem jako dobrovolník při canisterapii společnosti Pes a Člověk, kde absolvovala školení Zooterapie. V organizaci Květina působí od února 2016. Nejprve jako sociální pracovnice v Terénních programech Květina. Zde prohloubila své znalosti a dovednosti zejména v oblasti dluhového poradenství a problematiky osob v bytové nouzi. Od září 2017 působila jako sociální pracovník Dluhového poradenství. Nyní působí na pozici vedoucí služeb Terénní programy Květina a Nízkoprahového denního centra Květina.

Mgr. Veselá Tereza

Telefon: +420 725 947 830
Email: vesela@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Mgr. Tereza Veselá je absolventkou Univerzity J. E. Purkyně, fakulty pedagogické, oboru sociální pedagogika. Při studiích magisterského studia pracovala v organizaci Charita Ústí nad Labem na pozici sociální pracovník v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi a jezdila na pobyty s neziskovou organizací Radovanovy cesty pro děti s autistickým spektrem. Do organizace Květina, z. s. nastoupila v roce 2019 na pozici sociálního pracovníka do služby sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, v které začala opětovně působit i v roce 2023 po mateřské dovolené. Dále působí jako sociální koordinátor pro Ústecký kraj v organizaci ALSA, z. s.

Bc. Wozniak Vít

Telefon: +420 774 519 961
Email: wozniak@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovník v projektu Bydlím, bydlíš, bydlíme

Bc. Vít Wozniak vystudoval Střední školu obchodu a služeb obor Obchodník. Ačkoli původní studijní obor neměl mnoho společného se sociální prací, osobní zájem o sociální témata jej následně přivedl ke studiu tříletého bakalářského oboru Sociální práce a sociální politika na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde v lednu 2023 dokončil studium složením státní závěrečné zkoušky. Od ledna 2022 působil jako pracovník v sociálních službách v Nízkoprahovém denním centru Květina, následně od května 2023 působí na pozici sociálního pracovníka v projektu Bydlím, bydlíš, bydlíme založeném na principech Housing first.

Bc. Žáková Michaela

Telefon: +420 727 806 818
Email: zakova@oskvetina.cz
Pozice: vedoucí služby a sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Bc. Michaela Žáková je absolventkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty sociálně ekonomické, oboru Sociální politika a sociální práce. Dále absolvovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Mostě. Během studií působila jako dobrovolník v dětském klubu Batůžek, kde vedla volnočasové aktivity, jezdila jako vedoucí na dětské tábory.  Sociální práci se věnuje již několik let. V Oblastní charitě Teplice pracovala v Domě na půl cesty, v azylovém domě pro matky s dětmi Agapé I., kde se podílela jakož to vedoucí sociální práce na tvorbě metodiky, koordinaci sociální práce a také se věnovala práci s dětmi. Dále působila v Agapé II. na pozici sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde získala pracovní zkušenosti pro práci s celou rodinou. Této oblasti se věnuje i nyní v organizaci Květina, z. s., kde působí od května 2017 na pozici sociální pracovnice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Květina. Od října 2020 působí jako vedoucí této služby.