Lidé v organizaci

Mgr. Bočková Barbora

Telefon: +420 721 568 898
Email: info@oskvetina.cz
Pozice: ředitelka organizace

Mgr. Barbora Bočková je absolventkou oboru sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně a absolventkou psychoterapeutického výcviku Remedium, s dlouholetou praxí v oblasti sociálních služeb, sociálního začleňování, drogové problematiky a práce s rodinou. Sociální práci se systematicky věnuje od roku 2002, kdy na pozici terénní sociální pracovnice působila v Krizovém centru v Teplicích. Následně pracovala po dobu 6 let v neziskové organizaci WHITE LIGHT I., kde působila v oblasti péče o uživatele návykových látek a jejich blízké. Zde měla možnost věnovat se také problematice postpenitenciární péče. V roce 2006 se podílí na založení neziskové organizace Občanského sdružení Květina. Od roku 2009 vede a koordinuje jednotlivé sociální služby organizace a další její aktivity a projekty. V letech 2013 až 2015 působila také jako externí zaměstnanec Agentury pro sociální začleňování, Úřadu vlády ČR na pozici lokální konzultantky.

Bc. Bláhová Anna Lýdie

Telefon: +420 601 530 636
Email: blahova@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě Nízkoprahové denní centrum Květina

Anna Lýdie Bláhová vystudovala Gymnázium v Duchcově a nyní studuje obor Fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I když její obor přímo nesouvisí se sociální prací, tak v rámci praxe pracuje jak s dospělými, tak i s dětmi. Účastnila se jako dobrovolník několika dětských táborů a vypomáhala na akcích pro děti. V organizaci působí od června 2017 – působila na pozici pracovníka v sociálních službách v Klubu Magnet. Od července 2021 je na pozici pracovníka v sociálních službách ve službě Nízkoprahové denní centrum Květina.

Mgr. Doležalová Marta

Telefon: +420 721 568 898
Email: info@oskvetina.cz
Pozice: členka organizace

Mgr. Marta Doležalová je absolventkou oboru Supervize a řízení sociálních a zdravotnických organizací se zaměřením na supervizi na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dále absolventka oboru sociální práce na Fakultě sociálních studií UJEP v Ústí nad Labem. Krom vysokoškolského studia dále absolvovala sociálně právní nástavbu při Pedagogické škole v Karlových Varech a množství výcviků, kurzů a seminářů prohlubující praxi v oboru. Mezi ty více významné lze zařadit Arteterapeutický výcvik v rozsahu 100 hodin, sebezkušenostní dynamicky orientovaný výcvik v rozsahu 570 hodin, kurzy zaměřené na práci s lidmi v krizi, dluhové poradenství. Od roku 1997 postupně pracovala v různých zařízeních věnujících se sociální oblasti, např. Středisko výchovné péče v Karlových Varech jako vychovatel terapeut. Dále pak v Centru komunitní práce v Ústí nad Labem jako projektový manažer sociálních služeb, v Květině pak jako sociální pracovnice ve službě Doprovázení pěstounů. V současné době pracuje jako vedoucí sociální pracovnice v Centru pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem.

Dvořáková Ivana

Telefon: +420 725 505 730
Email: dvorakova@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službách Terénní programy Květina

Ivana Dvořáková vystudovala Gymnázium v Bílině a nyní studuje obor Humanistika na Západočeské Univerzitě v Plzni. Její obor nepřímo souvisí se sociální prací, obsahuje však vzdělávání z oboru psychologie a sociologie. Sociální práce a práce se s lidmi ji tak není cizí, od prosince 2020 působí v organizaci Květina, z.s. – začínala ve dvou službách organizace, v Terénních programech Květina a v Nízkoprahovém denním centru Květina. Aktuálně pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách ve službě Terénní programy Květina.

Gúčiková Lenka

Telefon: +420 725 947 609
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Lenka Gúčiková vystudovala Střední školu obchodu a služeb, obor prodavač, v Teplicích. V tomto oboru mnoho let pracovala. I přes odlišnost svého pracovního zaměření se zajímala o problematiku osob ohrožených sociálním vyloučením. V roce 2019 si doplnila kvalifikaci absolvováním rekvalifikace na pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od května 2019 pracuje v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Magnet v Dubí na pozici pracovník v sociálních službách.

Haincová Barbora, DiS.

Telefon: +420 725 947 830
Email: haincova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

probíhí úprava – děkujeme za pochopení

Bc. Haislerová Michala

Telefon: +420 601 530 636
Email: haislerova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Nízkoprahové denní centrum Květina

Bc. Michala Haislerová je absolventkou Univerzity J. E. Purkyně, fakulty sociálně ekonomické, oboru sociální práce a sociální politika. Při studiích se dlouhodobě věnovala dobrovolnictví, zejména pro organizaci FidoDido, při aktivizačních pobytových týdenních výjezdech pro děti z DD. Po studiu na VŠ působila na Úřadě práce ČR jako referent na oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, kde působila rok a půl. Právě zde se začala zajímat o problematiku sociálního vyloučení a bezdomovectví a výkon sociální práce jako takový. V organizaci Květina, z. s. působí na pozici sociální pracovnice od února 2021, zná práci ve službách Terénní programy Květina a Nízkoprahové denní centrum Květina, aktuálně je již pouze v jedné z nich a to v Nízkoprahovém denním centru Květina. 

Havlová Andrea, DiS.

Telefon: +420 725 802 554
Email: havlova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Andrea Havlová, DiS. vystudovala střední odbornou školu v oboru Veřejnoprávní ochrana v Ústí nad Labem, poté mnoho let pracovala v jiném oboru. Vzhledem ke své citlivosti jí ale nikdy nebyly lhostejné osudy ostatních lidí. Proto v roce 2012 začala studovat na SŠ a VOŠ Perspektiva, obor Sociální práce a sociální pedagogika, kterou zakončila v roce 2015 a získala titul DiS. v daném oboru. V roce 2018, po skončení rodičovské dovolené, nastoupila do organizace Květina, z. s., na pozici sociální pracovnice v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, kde pracuje doposud.

Ing. Holá Jana

Telefon: +420 725 947 609
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Jana Holá vystudovala Agronomickou fakultu VŠZ v Praze. V roce 1993 absolvovala rekvalifikační kurz a stala se pěstounkou v SOS dětské vesničce Chvalčov na Moravě. Po 10 letech z vesničky odešla a žila s přijatými dětmi v Orlických horách. Pracovala v manuálních profesích jako uklízečka nebo pomocná síla. Působila také jako dobrovolník v neziskové organizaci Amalthea, poskytujícím podporu pěstounským rodinám. V rodině vychovávala děti například s psychickými problémy, poruchami učení a chování, s mentální retardací. V roce 2020 se přestěhovala do Děčína, absolvovala rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Od září 2020 pracuje ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet na pozici pracovníka v sociálních službách.

Mgr. Jasukevičová Jitka

Telefon: +420 601 548 170
Email: jasukevicova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službách Terénní programy Květina

Mgr. Jitka Jasukevičová je absolventkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty pedagogické, oboru Sociálně pedagogická asistence se zaměřením na seniory a dospělé. Při studiu na vysoké škole se věnovala dětem na táborech jako oddílová vedoucí. Během navazujícího magisterského studia oboru Sociální pedagogiky začala pracovat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Tykadlo, který provozuje Oblastní charita Ústí nad Labem, kde jeden rok působila na pozici sociálního pracovníka. V organizaci Květina, z. s. působí od ledna 2020 jako sociální pracovnice, vyzkoušela si práci ve službách Terénní programy Květina a Nízkoprahové denní centrum Květina a aktuálně působí jako sociální pracovnice ve službě Terénní programy Květina.

Mgr. Kanišaková Lucie

Telefon: +420 722 966 825
Email: kanisakova@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Mgr. Lucie Kanišaková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor ČJ – ZSV pro střední školy. Absolvovala rekvalifikaci na pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Již dříve působila v organizaci Květina, z. s., a sice na pozici pracovnice v sociálních službách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Květina v Duchcově a Klub Magnet v Dubí. Dále v organizaci působila jako pedagogická pracovnice ve službě Předškolní klub Klubíčko – Centrum pro rodinu, ve službě Terénní programy Květina působila jako pracovnice v sociálních službách a měla možnost zapojit se do aktivit služby Doprovázení pěstounů. Dále působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí na pozici krajské odborné pracovnice pro Ústecký kraj v projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. V současné době působí na pozici pracovnice v sociálních službách ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina.

Bc. Klaszová Šarlota

Telefon: +420 725 947 609
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Bc. Šarlota Klaszová se vždy zajímala o sociální práci, a proto se po vystudování Střední školy Diplomacie a Veřejné správy v Mostě rozhodla pro studium tohoto oboru na Fakultě sociálně ekonomické na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zde v roce 2018 absolvovala s titulem bakalář. Těsně po absolvování pracovala v jiném oboru, ale i nadále usilovala o práci v sociálních službách, zaměřenou na děti a mladistvé. Od března 2019 působí na pozici sociálního pracovníka v Klubu Magnet.

Bc. Klaus Horčíková Veronika

Telefon: +420 725 470 979
Email: klaushorcikova@oskvetina.cz
Pozice: vedoucí služby a sociální pracovnice ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Bc. Veronika Klaus Horčíková je absolventkou SŠ a VOŠ Perspektiva, obor Sociální práce a sociální pedagogika v Dubí, následně získala titul bakalář v oboru Vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Již během svého studia vykonávala dobrovolnickou činnost zejména s dětmi ohroženými sociálním vyloučením, zaměřenou také na plánování a realizaci preventivních aktivit v oblasti závislostního chování. Absolvovala dále řadu akreditovaných vzdělávacích programů zacílených na rozvoj v poskytování sociálních služeb (Interdisciplinární přístup v práci s klientem, Metody poskytování sociálních a fakultativních služeb v NZDM, Systémy evidence, monitoringu a evaluace práce s mládeží). V organizaci působí od května 2010. Během působení v Květině měla možnost seznámit se s řadou pracovních pozic – pracovala v terénním programu, jako lektorka na podporu rodiny, doučovala žáky 1. a 2. stupně ZŠ v domácím prostředí. Nejbližší jí však je pracovní pozice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, kde dlouhodobě působí jako sociální pracovnice a vedoucí programu.

Leharová Pavlína, DiS.

Telefon: +420 727 807 287
Email: leharova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Pavlína Leharová vystudovala v roce 2007 obor Sociálně právní činnost na VOŠ, SŠ a OA Most. Během studia se věnovala dobrovolnické práci pod organizacemi Dobrovolnické centrum, z. s. a Člověk v tísni o. p. s., kde doučovala děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na Ústecku. Po studiu působila jako sociální pracovnice se zaměřením na práci s lidmi bez zaměstnání v neziskové organizaci Kofoedova škola, o. s. Při rodičovské dovolené se angažovala ve spolupráci s VIVAjump z. s. v projektech na podporu samoživitelek a na osvětu zaměstnavatelů v oblasti alternativních pracovních úvazků. V Květině z. s. působí od července 2019 na pozici sociální pracovnice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Květina.

Mgr. Malá Monika

Telefon: +420 725 947 609
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

probíhá úprava – děkujeme za pochopení

Plochová Olga

Telefon: +420 725 947 609
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Olga Plochová v neziskové organizaci Květina, z. s. působí v pracovním poměru od roku 2016 a to na pozici pracovníka v sociálních službách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Magnet v Dubí. Do oblasti sociální práce se i přes odlišnost svého dosavadního zaměření (kadeřnice, vizážistka) zapojila svou dobrovolnickou činností v pomáhajících organizací. Blízko má také k práci s dětmi na základě aktivního působení v dětských klubech a na dětských táborech.

Šantrůčková Petra

Telefon: +420 727 930 667
Email: santruckova@oskvetina.cz 
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službách Nízkoprahové denní centrum Květina

Petra Šantrůčková vystudovala Gymnázium v Teplicích a mnoho let pracovala v jiném oboru. Vždy se však intenzivně zajímala o problematiku sociálního vyloučení se zaměřením zejména na děti. Byla přímým konzultantem při vzniku Občanského sdružení Květina, což jí umožnilo sledovat a mapovat jeho činnost a vývoj.  V roce 2013 začala v organizaci pracovat na pozici pracovnice v sociálních službách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klubu Květina v Duchcově. Dále působila v tomto typu sociální služby ve městě Dubí v Klubu Magnet. Kvalifikaci si doplnila absolvováním rekvalifikace na pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zároveň byla též zapojena v činnosti Předškolního klubu Klubíčko – Centru pro rodinu. Působila jako pracovnice v sociálních službách ve službě Terénní programy Květina. Nyní působí na pozici pracovníka v sociálních službách ve službě Nízkoprahové denní centrum Květina. 

Vejražka Tomáš

Telefon: +420 721 568 898
Email: info@oskvetina.cz
Pozice: člen organizace

Tomáš Vejražka se k sociální problematice dostává během svého studia na střední škole v oboru veřejnoprávní ochrana v roce 2000, kdy ji absolvuje. Následně pak v roce 2006 spoluzakládá organizaci Občanské sdružení Květina, kde jako člen působí dodnes. V roce 2009 absolvoval rekvalifikační kurz na pracovníka v sociálních službách dle zákonných podmínek a v tomto období také krátkodobě v organizaci na této pozici působil. V roce 2011 se podílel na založení sociální firmy organizace s názvem 3B sociální firma s.r.o., kde doposud působí v pracovním poměru. Pro Květinu, z. s. aktuálně zajišťuje zejména morální a technickou podporu.

Mgr. Vernerová Barbora

Telefon: +420 727 930 996
Email: vernerova@oskvetina.cz
Pozice: vedoucí služeb a sociální pracovnice ve službách Terénní programy Květina a Nízkoprahové denní centrum Květina

Mgr. Barbora Vernerová, DiS. je absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bakalářského a následně navazujícího magisterského oboru Rehabilitační a psychosociální péče o postižené, děti a seniory. Dále absolvovala Vyšší zdravotnickou školu v Mostě, obor Diplomovaný ergoterapeut. Zkušenosti má zejména v práci s dospělými a seniory, jelikož působila 3,5 roku v Domově seniorů Rezidence Tereza Dubí jako vedoucí pracovník úseku aktivizace a rehabilitace, také koordinovala odborné praxe a dobrovolnictví v organizaci. Dva roky působila se svým psem jako dobrovolník při canisterapii společnosti Pes A Člověk, kde absolvovala školení Zooterapie. Od února 2016 působila v organizaci jako sociální pracovnice v Terénních programech Květina. Zde se začala více zabývat a vzdělávat se zejména v oblasti dluhového poradenství a problematiky bezdomovectví. Od září 2017 působila jako sociální pracovník Dluhového poradenství. Je vedoucí služeb Terénní programy Květina a od ledna 2020 také Nízkoprahového denního centra Květina.

Bc. Žáková Michaela

Telefon: +420 727 806 818
Email: zakova@oskvetina.cz
Pozice: vedoucí sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Bc. Michaela Žáková je absolventkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty sociálně ekonomické, oboru Sociální politika a sociální práce. Dále absolvovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Mostě. Během studií působila jako dobrovolník v dětském klubu Batůžek, kde vedla volnočasové aktivity, jezdila jako vedoucí na dětské tábory.  Sociální práci se věnuje již několik let. V Oblastní charitě Teplice pracovala v Domě na půl cesty, v azylovém domě pro matky s dětmi Agapé I., kde se podílela jakož to vedoucí sociální práce na tvorbě metodiky, koordinaci sociální práce a také se věnovala práci s dětmi. Dále působila v Agapé II. na pozici sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde získala pracovní zkušenosti pro práci s celou rodinou. Této oblasti se věnuje i nyní v organizaci Květina, z. s., kde působí od května 2017 na pozici sociální pracovnice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Květina. Od října 2020 působí jako vedoucí této služby.