Lidé v organizaci

Mgr. Bočková Barbora

Telefon: +420 721 568 898
Email: info@oskvetina.cz
Pozice: ředitelka organizace, vedoucí sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Mgr. Barbora Bočková je absolventkou oboru sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně a absolventkou psychoterapeutického výcviku Remedium, s dlouholetou praxí v oblasti sociálních služeb, sociálního začleňování, drogové problematiky a práce s rodinou. Sociální práci se systematicky věnuje od roku 2002, kdy na pozici terénní sociální pracovnice působila v Krizovém centru v Teplicích. Následně pracovala po dobu 6 let v neziskové organizaci WHITE LIGHT I., kde působila v oblasti péče o uživatele návykových látek a jejich blízké. Zde měla možnost věnovat se také problematice postpenitenciární péče. V roce 2006 se podílí na založení neziskové organizace Občanského sdružení Květina. Od roku 2009 vede a koordinuje jednotlivé sociální služby organizace a další její aktivity a projekty. V letech 2013 až 2015 působila také jako externí zaměstnanec Agentury pro sociální začleňování, Úřadu vlády ČR na pozici lokální konzultantky.

Bláhová Anna Lýdie

Telefon: +420 722 568 346
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Anna Lýdie Bláhová vystudovala Gymnázium v Duchcově a nyní studuje obor Fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I když její obor přímo nesouvisí se sociální prací, tak v rámci praxe pracuje jak s dospělými, tak i s dětmi. Účastnila se jako dobrovolník několika dětských táborů a vypomáhala na akcích pro děti. V Klubu Magnet pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách od června 2017.

Mgr. Doležalová Marta

Telefon: +420 721 568 898
Email: info@oskvetina.cz
Pozice: členka organizace

Mgr. Marta Doležalová je absolventkou oboru Supervize a řízení sociálních a zdravotnických organizací se zaměřením na supervizi na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dále absolventka oboru sociální práce na Fakultě sociálních studií UJEP v Ústí nad Labem. Krom vysokoškolského studia dále absolvovala sociálně právní nástavbu při Pedagogické škole v Karlových Varech a množství výcviků, kurzů a seminářů prohlubující praxi v oboru. Mezi ty více významné lze zařadit Arteterapeutický výcvik v rozsahu 100 hodin, sebezkušenostní dynamicky orientovaný výcvik v rozsahu 570 hodin, kurzy zaměřené na práci s lidmi v krizi, dluhové poradenství. Od roku 1997 postupně pracovala v různých zařízeních věnujících se sociální oblasti, př. Středisko výchovné péče v Karlových Varech jako vychovatel terapeut. Dále pak v Centru komunitní práce v Ústí nad Labem jako projektový manažer sociálních služeb, v Občanském sdružení Květina jako sociální pracovnice ve službě Doprovázení pěstounů. V současné době pracuje jako sociální pracovnice v Centru pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem.

Gúčiková Lenka

Telefon: +420 722 568 346
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Lenka Gúčiková vystudovala Střední školu obchodu a služeb, obor prodavač, v Teplicích. V tomto oboru mnoho let pracovala. I přes odlišnost svého pracovního zaměření se zajímala o problematiku osob ohrožených sociálním vyloučením. V roce 2019 si doplnila kvalifikaci absolvováním rekvalifikace na pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od května 2019 pracuje v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Magnet v Dubí na pozici pracovník v sociálních službách.

Havlová Andrea, DiS.

Telefon: +420 725 802 554
Email: havlova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Andrea Havlová, DiS. vystudovala střední odbornou školu v oboru Veřejnoprávní ochrana v Ústí nad Labem, poté mnoho let pracovala v jiném oboru. Vzhledem ke své citlivosti jí ale nikdy nebyly lhostejné osudy ostatních lidí. Proto v roce 2012 začala studovat na SŠ a VOŠ Perspektiva, obor Sociální práce a sociální pedagogika, kterou zakončila v roce 2015 a získala titul DiS. v daném oboru. V roce 2018, po skončení rodičovské dovolené, nastoupila do organizace Květina, z. s., na pozici sociální pracovnice v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, kde pracuje doposud.

Bc. Jasukevičová Jitka

Telefon: +420 601 548 170
Email: jasukevicova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službách Terénní programy Květina a Nízkoprahové denní centrum Květina

probíhá úprava – děkujeme za pochopení 

Mgr. Kanišaková Lucie

Telefon: +420 722 966 825
Email: kanisakova@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Mgr. Lucie Kanišaková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor ČJ – ZSV pro střední školy. Absolvovala rekvalifikaci na pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Již dříve působila v organizaci Květina, z. s., a sice na pozici pracovnice v sociálních službách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Květina v Duchcově a Klub Magnet v Dubí. Dále v organizaci působila jako pedagogická pracovnice ve službě Předškolní klub Klubíčko – Centrum pro rodinu, ve službě Terénní programy Květina působila jako pracovnice v sociálních službách a měla možnost zapojit se do aktivit služby Doprovázení pěstounů. Dále působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí na pozici krajské odborné pracovnice pro Ústecký kraj v projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. V současné době působí na pozici pracovnice v sociálních službách ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina.

Bc. Klaszová Šarlota

Telefon: +420 722 568 346
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Bc. Šarlota Klaszová se vždy zajímala o sociální práci, a proto se po vystudování Střední školy Diplomacie a Veřejné správy v Mostě rozhodla pro studium tohoto oboru na Fakultě sociálně ekonomické na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zde v roce 2018 absolvovala s titulem bakalář. Těsně po absolvování pracovala v jiném oboru, ale i nadále usilovala o práci v sociálních službách, zaměřenou na děti a mladistvé. Od března 2019 působí na pozici sociálního pracovníka v Klubu Magnet.

Bc. Klaus Horčíková Veronika

Telefon: +420 725 470 979
Email: klaushorcikova@oskvetina.cz
Pozice: vedoucí služby a sociální pracovnice ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Bc. Veronika Klaus Horčíková je absolventkou SŠ a VOŠ Perspektiva, obor Sociální práce a sociální pedagogika v Dubí, následně získala titul bakalář v oboru Vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Již během svého studia vykonávala dobrovolnickou činnost zejména s dětmi ohroženými sociálním vyloučením, zaměřenou také na plánování a realizaci preventivních aktivit v oblasti závislostního chování. Absolvovala dále řadu akreditovaných vzdělávacích programů zacílených na rozvoj v poskytování sociálních služeb (Interdisciplinární přístup v práci s klientem, Metody poskytování sociálních a fakultativních služeb v NZDM, Systémy evidence, monitoringu a evaluace práce s mládeží). V organizaci působí od května 2010. Během působení v Květině měla možnost seznámit se s řadou pracovních pozic – pracovala v terénním programu, jako lektorka na podporu rodiny, doučovala žáky 1. a 2. stupně ZŠ v domácím prostředí. Nejbližší jí však je pracovní pozice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, kde dlouhodobě působí jako sociální pracovnice a vedoucí programu.

Leharová Pavlína, DiS.

Telefon: +420 727 807 287
Email: leharova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Pavlína Leharová vystudovala v roce 2007 obor Sociálně právní činnost na VOŠ, SŠ a OA Most. Během studia se věnovala dobrovolnické práci pod organizacemi Dobrovolnické centrum, z. s. a Člověk v tísni o. p. s., kde doučovala děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na Ústecku. Po studiu působila jako sociální pracovnice se zaměřením na práci s lidmi bez zaměstnání v neziskové organizaci Kofoedova škola, o. s. Při rodičovské dovolené se angažovala ve spolupráci s VIVAjump z. s. v projektech na podporu samoživitelek a na osvětu zaměstnavatelů v oblasti alternativních pracovních úvazků. V Květině z. s. působí od července 2019 na pozici sociální pracovnice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Květina.

Mgr. Malá Monika

Telefon: +420 722 568 346
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

probíhá úprava – děkujeme za pochopení

Pecharová Barbora

Telefon: +420 722 568 346
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Barbora Pecharová vystudovala Gymnázium v Duchcově a nyní studuje obor Český jazyk pro média a veřejnou sféru na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ač její obor přímo nesouvisí se sociální prací, tak zahrnuje vzdělání v oblasti sociální psychologie, ve správných technikách komunikace s lidmi apod. Jako dobrovolník několikrát vypomáhala na akcích pro předškolní děti a k práci s dětmi má blízko. V Klubu Magnet pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách od června 2017.

Plochová Olga

Telefon: +420 722 568 346
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Olga Plochová v neziskové organizaci Květina, z. s. působí v pracovním poměru od roku 2016 a to na pozici pracovníka v sociálních službách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Magnet v Dubí. Do oblasti sociální práce se i přes odlišnost svého dosavadního zaměření (kadeřnice, vizážistka) zapojila svou dobrovolnickou činností v pomáhajících organizací. Blízko má také k práci s dětmi na základě aktivního působení v dětských klubech a na dětských táborech.

Šantrůčková Petra

Telefon: +420 722 568 346
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Petra Šantrůčková vystudovala Gymnázium v Teplicích a mnoho let pracovala v jiném oboru. Vždy se však intenzivně zajímala o problematiku sociálního vyloučení se zaměřením zejména na děti. Byla přímým konzultantem při vzniku Občanského sdružení Květina, což jí umožnilo sledovat a mapovat jeho činnost a vývoj.  V roce 2013 začala v organizaci pracovat na pozici pracovnice v sociálních službách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klubu Květina v Duchcově. Nyní působí v tomto typu sociální služby ve městě Dubí v Klubu Magnet. Kvalifikaci si doplnila absolvováním rekvalifikace na pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zároveň byla též zapojena v činnosti Předškolního klubu Klubíčko – Centru pro rodinu.

Bc. Štrbáňová Kateřina

Telefon: +420 725 505 730
Email: strbanova@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službách Terénní programy Květina a Nízkoprahové denní centrum Květina

probíhá úprava – děkujeme za pochopení

Thomaser Anna

Telefon: +420 722 568 346
Email: klub@oskvetina.cz
Pozice: pracovnice v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Anna Thomaser působila dlouho v ekonomické sféře. Na podzim roku 2018 se rozhodla rozšířit si kvalifikaci absolvováním kurzu pracovníka v sociálních službách, aby v oblasti sociálních služeb mohla v budoucnu působit. Během praxe, kterou v rámci kurzu musela realizovat, působila v organizaci Květina, z. s. Organizaci a její aktivity i nadále sledovala a od dubna 2019 zde pak začala pracovat na pozici pracovníka v sociálních službách ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet.

Vařílek Martin

Telefon: +420 727 930 667
Email: varilek@oskvetina.cz
Pozice: pracovník v sociálních službách ve službách Terénní programy Květina a  Nízkoprahové denní centrum Květina

probíhá úprava – děkujeme za pochopení

Vejražka Tomáš

Telefon: +420 721 568 898
Email: info@oskvetina.cz
Pozice: člen organizace

Tomáš Vejražka se k sociální problematice dostává během svého studia na střední škole v oboru veřejnoprávní ochrana v roce 2000, kdy ji absolvuje. Následně pak v roce 2006 spoluzakládá organizaci Občanské sdružení Květina, kde jako člen působí dodnes. V roce 2009 absolvoval rekvalifikační kurz na pracovníka v sociálních službách dle zákonných podmínek a v tomto období také krátkodobě v organizaci na této pozici působil. V roce 2011 se podílel na založení sociální firmy organizace s názvem 3B sociální firma s.r.o., kde doposud působí v pracovním poměru. Pro Květinu, z. s. aktuálně zajišťuje zejména morální a technickou podporu.

Mgr. Vernerová Barbora

Telefon: +420 727 930 996
Email: vernerova@oskvetina.cz
Pozice: vedoucí služeb a sociální pracovnice ve službách Terénní programy Květina a Nízkoprahové denní centrum Květina

Mgr. Barbora Vernerová, DiS. je absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bakalářského a následně navazujícího magisterského oboru Rehabilitační a psychosociální péče o postižené, děti a seniory. Dále absolvovala Vyšší zdravotnickou školu v Mostě, obor Diplomovaný ergoterapeut. Zkušenosti má zejména v práci s dospělými a seniory, jelikož působila 3,5 roku v Domově seniorů Rezidence Tereza Dubí jako vedoucí pracovník úseku aktivizace a rehabilitace, také koordinovala odborné praxe a dobrovolnictví v organizaci. Dva roky působila se svým psem jako dobrovolník při canisterapii společnosti Pes A Člověk, kde absolvovala školení Zooterapie. Od února 2016 působila v organizaci jako sociální pracovnice v Terénních programech Květina. Zde se začala více zabývat a vzdělávat se zejména v oblasti dluhového poradenství a problematiky bezdomovectví. Od září 2017 působí jako sociální pracovník Dluhového poradenství, vedoucí služby Terénní programy Květina. Od ledna 2020 také jako vedoucí služby Nízkoprahové denní centrum Květina.

Bc. Veselá Tereza

Telefon: +420 725 947 830
Email: vesela@oskvetina.cz
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Bc. Tereza Veselá je absolventkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty pedagogické, oboru Sociální pedagogiky. Během studia navazujícího magisterského oboru Sociální pedagogiky začala pracovat v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi v Doběticích v organizaci Oblastní charita Ústí nad Labem, kde působila na pozici sociálního pracovníka. Po roce organizaci opustila a nastoupila v červnu 2019 do organizace Květina, z. s., kde působí jako sociální pracovnice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Květina.

Bc. Žáková Michaela

Telefon: +420 727 806 818
Email: zakova@oskvetina.cz 
Pozice: sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Bc. Michaela Žáková je absolventkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty sociálně ekonomické, oboru Sociální politika a sociální práce. Dále absolvovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Mostě. Během studií působila jako dobrovolník v dětském klubu Batůžek, kde vedla volnočasové aktivity, jezdila jako vedoucí na dětské tábory.  Sociální práci se věnuje již několik let. V Oblastní charitě Teplice pracovala v Domě na půl cesty, v azylovém domě pro matky s dětmi Agapé I., kde se podílela jakož to vedoucí sociální práce na tvorbě metodiky, koordinaci sociální práce a také se věnovala práci s dětmi. Dále působila v Agapé II. na pozici sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde získala pracovní zkušenosti pro práci s celou rodinou. Této oblasti se věnuje i nyní v organizaci Květina, z. s., kde působí od května 2017 na pozici sociální pracovnice v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi.