Klub Magnet

Informace pro uživatele

Sociální služba Klub Magnet

Nezisková organizace Květina, z. s. poskytuje službu sociální prevence nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle §62 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění platných předpisů s názvem Klub Magnet. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 3536223.

Kdy je klub otevřen

Každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek od 13:30 do 18:30 hodin.

Během provozní doby můžeš využít prostor herny, počítač, klidné prostředí v učebně k doučování a přípravě do školy nebo se zúčastnit některého z kroužků.

Poslání Klubu Magnet

Klub Magnet slouží mladým lidem jako útočiště i zázemí pro odpočinkové i aktivní využití volného času bez alkoholu či omamných látek a nabízí podporu a pomoc nejen v nouzi.

Kontakt

Klub Magnet
Komunitní centrum Dubí
Mírová 325/4a
417 03  Dubí III – Pozorka


Vedoucí služby:

Bc. Klaus Horčíková Veronika – v současné době na mateřské dovolené
klub@oskvetina.cz, +420 725 947 609, +420 725 470 979

Služba je poskytována bezplatně

Poskytování služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet finančně podpořil Ústecký kraj, Město Dubí a společnost CzechPak Manufacturing, s.r.o..

Tento projekt je v roce 2022 podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Pepco.

Projekt Klub Magnet a tradice netradičně byl v roce 2022 podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2021.
Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020.
V roce 2019 byl projekt Klub Magnet – hravě a zdravě podpořen Nadačním fondem Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme.
Tento projekt byl v roce 2018 finančně podpořen Nadačním fondem Tesco  – Vy rozhodujete, my pomáháme a Nadací Agrofert.
Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017.

Informace o dalších subjektech, které podporují tuto službu, naleznete v sekci „Poděkování“.

Cíle Klubu Magnet aneb čeho chceme dosáhnout

 • Odolávat nabídce alkoholu, cigaret a jiných drog, nepoužívat násilí a nechovat se agresivně a získat schopnost zvládat životní situace, se kterými se potkáte.
 • Nabízet a zajistit další volnočasové aktivity, kulturní aktivity s dalšími službami v okolí bydliště.
 • Být úspěšný ve škole, nejen na základní ale i na střední škole.
 • Postupně se naučit zvládat obtížné situace, jako jsou problémy v rodině, mezi kamarády, apod. a naučit se znát své povinnosti a hájit svá práva.

Vymezení kapacity sociální služby

V klubu smí být maximálně 30 dětí. V každém roce je služba určena pro 80 dětí.

Cílová skupina aneb komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou děti a mladiství ve věku 6 – 16 let ohrožení sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého anebo méně podnětného rodinného prostředí obcí teplického regionu zejména města Dubí. Podmínkou zařazení dítěte do služby je skutečnost, že se zájemce o službu nachází v sociálně nepříznivé situaci.

Za nepříznivé sociální situace pro zařazení zájemce do služby považujeme:

 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.
 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k dosažení odpovídajícího vzdělání.
 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k předcházení a minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů.
 • Zájemce o službu se může potýkat s obtížemi v oblasti mezilidských vztahů (rodinné, vrstevnické a jiné).
 • Zájemce o službu žije v lokalitě, jež vykazuje znaky sociálního vyloučení.

Pro řešení této situace potřebuje službu s těmito činnostmi:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba není určena pro osoby s tělesným, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup. Personál poskytovatele není profesně vzdělán v této oblasti. Poskytovatel neposkytuje službu v bezbariérovém prostoru. S těmito osobami nelze uzavřít dohodu o poskytování sociální služby.

Zásady poskytování sociální služby

Při realizaci služby jsou uplatňovány následující zásady:

 • Klub je blízko Vašeho bydliště, abyste to k nám neměli daleko, a máme otevřeno ve Vašem volném čase.
 • Každý jsme jiný a tak to má být.
 • Rádi tě zde uvidíme a není pro nás důležité, zda je tvoje barva pleti růžová, bílá nebo modrá, je jedno zda si Čech, Rom nebo Indián, zda věříš v boha nebo ne, zda máš rád holky nebo kluky, zda zlobíš málo nebo hodně a jestli si chudý nebo bohatý a tak podobně.
 • Pracovníci, kteří v klubu pracují, chodili dlouho do školy a stále chodit musí.
 • Základem naší práce je se ke každému z Vás chovat způsobem, který vychází z toho, jací jste.
 • Ty rozhoduješ o tom, co zde budeš dělat a jak budeš služby klubu využívat. Nezapomínej přitom ale na pravidla!
 • Služba napomáhá býti a zůstati člověkem.
 • Služba dodržuje lidská práva.

Tvoje práva při využívání služeb Klubu Magnet

 • V klubu se konají zajímavé a vzdělávací akce.
 • Rádi tě zde uvidíme a není pro nás důležité, zda je tvoje barva pleti růžová, bílá nebo modrá, je jedno zda si Čech, Rom nebo Indián, zda věříš v boha nebo ne, zda máš rád holky nebo kluky, zda zlobíš málo nebo hodně a jestli si chudý nebo bohatý a tak podobně.
 • Akce, které se zde konají, Tě nesmí zraňovat, nesmíš se při nich cítit hloupě a poníženě, musejí být bezpečné a neohrožovat tvé zdraví.
 • Můžeš se nás ptát, proč a jak to všechno pro Vás vymýšlíme a děláme.
 • Když u nás budeš zlobit, přijde trest a ty musíš od nás vědět za co a kdy.
 • Pokud tě to u nás už nebude bavit, nemusíš chodit a nemusíš nám k tomu nic říkat.
 • Kdyby ti chtěl někdo jakkoliv ublížit, řekni nám to. Budeme Tě chránit.
 • Nikdo ti zde nebude rozkazovat a chtít po tobě vykonávat věci, které jsou mimo pravidla.
 • Můžeš přijít do klubu a zase z něj odejít kdykoliv během provozní doby.
 • Pokud se nebudeš chtít účastnit nějaké hry nebo činnosti, tak nemusíš, není to povinné.
 • Poskytování základních služeb klubu je bezplatné.
 • Můžeš si vybrat pracovníka klubu a s ním si popovídat o záležitostech, které Tě trápí.
 • To co nám v rámci společné práce řekneš, nebudeme vyprávět dalším.
 • Můžeš si na nás stěžovat a my máme povinnost ti říci jak.

Tvoje povinnosti a pravidla Klubu Magnet

 • Budu se pracovníků ptát, zda mohu využívat přístroje a pomůcky.
 • Nebudu ničit pomůcky a majetek v klubu.
 • Budu se chovat slušně a nebudu nikomu ubližovat, nebudu používat sprostá slova.
 • Budu poslouchat, co pracovníci říkají a budu se tím řídit.
 • Pokud uvidím, že se někomu něco stane nebo se něco poničí, ihned to pracovníkům řeknu.
 • Budu mluvit pravdu.
 • Nebudu kouřit a užívat drogy (cigarety, alkohol, marihuanu, pervitin a další).
 • Když nejdu do školy, nejdu také do klubu.
 • Nepředvádím ani neprovádím sex a jiné milostné aktivity.
 • Nebudu přinášet žádné zbraně.
 • Budu si pamatovat, že tato pravidla platí také všude, kam s klubem vyrazíme. A tam netrhám květiny a jejich plody.