Nízkoprahové denní centrum Květina

Sociální služba Nízkoprahové denní centrum Květina

Nezisková organizace Květina, z. s. poskytuje ambulantní službu sociální prevence dle § 61 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění platných předpisů s názvem Nízkoprahové denní centrum Květina. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 5464128.

Provozní doba sociální služby

pondělí

8:00 – 15:00

8:00 – 9:00 a 14:00 – 15:00 pro objednané

úterý

8:00 – 15:00

8:00 – 9:00 a 14:00 – 15:00 pro objednané

středa

8:00 – 15:00

8:00 – 9:00 a 14:00 – 15:00 pro objednané

čtvrtek

8:00 – 15:00

8:00 – 9:00 a 14:00 – 15:00 pro objednané

pátek

8:00 – 15:00

8:00 – 9:00 a 14:00 – 15:00 pro objednané

sobota 10:00 – 14:00
neděle 10:00 – 14:00

Poslání

Posláním služby Nízkoprahové denní centrum Květina je spolupodílet se na sociálním začleňování lidí v nouzi a mírnit tak rizika vyplývající z nepříznivé sociální situace, která je důvodem či směřuje k sociálnímu vyloučení těchto osob.

Kontakt

Nízkoprahové denní centrum Květina
Denisova 235/3
415 03 Teplice – Řetenice

Telefon:
+420 727 930 667 – kancelář

Vedoucí služby:
Mgr. Vernerová Barbora vernerova@oskvetina.cz,  +420 727 930 996

Služba je poskytována bezplatně

Poskytování služby Nízkoprahové denní centrum Květina je poskytováno bezplatně na základě podpory Ústeckého kraje, města Teplice a spolupráci s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji. Fungování služby finančně podpořila také např. Nadace ČEZ či Nadace Divoké husy.

Cíle služby aneb čeho chceme dosáhnout

Cílem služby je zmírnění dopadů na zdraví a kvalitu života lidí na ulici, motivace k životní změně klienta a usnadnění cesty k lepšímu soužití těchto osob s majoritou.

Dílčí cíle:

 1. Poskytovat podmínky pro osobní hygienu a zajištění stravy (jednoduché jídlo, nápoj);
 2. Informovat CS o možnostech řešení nepříznivé situace nebo jejího předcházení;
 3. Zvyšovat kompetence CS při zvládání nepříznivé situace;
 4. Předcházet pasivitě a rozvoji rizikového nebo konfliktního způsobu života;
 5. Podporovat vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, předcházet ztrátě úcty k sobě i k druhým;
 6. Podporovat využívání dostupných služeb a zdrojů;
 7. Udržet uspokojivý zdravotní stav a snižovat dopady způsobu života na zdraví vlastní i druhých;
 8. Podpořit obnovování vztahů s přirozeným sociálním prostředím;
 9. Předcházet nebo mírnit konflikt lidí dané cílové skupiny a veřejnosti.

Zásady poskytování služby

 1. Služba je dostupná časově a místně.
 2. Služba respektuje jedinečnost každého člověka, je poskytována všem klientům bez omezení z hlediska původu, etnické příslušnosti, rasy či barvy pleti, náboženství, zdravotního stavu, sexuální orientace, ekonomické situace, politického přesvědčení, druhu rizikového chování a bez ohledu na to, jak je schopen se podílet na životě společnosti.
 3. Služba vychází z antidiskriminačních pravidel a je poskytována všem klientům, kteří spadají do vydefinované cílové skupiny, pro niž je služba určena.
 4. Služba je poskytována na profesionální úrovni, vzdělání a praxe zaměstnanců odpovídá požadavkům zákona č. 108/2006 Sb. a pozměňovacích vyhlášek a ostatních předpisů.
 5. Základním prvkem poskytované služby je individuální přístup ke každému klientovi.
 6. Služba zachovává a respektuje přání a požadavky klienta, které vycházejí z jeho vlastní vůle při spolupráci se sociální službou.
 7. Služba respektuje právo klienta na seberozhodování, které také podporuje a spoluutváří.
 8. Služba zachovává lidskou důstojnost a respektuje lidská práva.

Cílová skupina aneb komu je služba určena

Služba je určená osobám starším 18 let, které se ocitli těžké životní situaci, která je spojená s možnou či již faktickou ztrátou bydlení. Svou činnost zaměřujeme na osoby bez přístřeší a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Práva uživatelů služby

Klient využívající sociální službu má bezvýhradné právo na:

 1. Přístup k poskytovaným službám bez ohledu na původ, rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, předchozí kriminální kariéru či socioekonomický status.
 2. Důstojnost a respekt.
 3. Znalost filosofie a metod poskytované sociální služby.
 4. Jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných poskytováním sociální služby, stejně jako o sankcích, vycházející z nedodržení pravidel poskytované služby.
 5. Ukončení spolupráci s poskytovanou sociální službou, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí.
 6. Poskytování služeb centra bezplatně.
 7. Soukromí – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 8. Podání stížnosti v případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby.

Povinnosti uživatelů služby

Při využívání sociální služby jsou uživatelé povinni dodržovat následující:

 • Ctít pravdomluvnost a vzájemnou důvěru.
 • Aktivně se podílet na řešení své sociálně nepříznivé situace.
 • Informovat pracovníka služby o využívání dalších služeb, jež vedou k řešení dané sociálně nepříznivé situace.
 • Nevyužívat službu pod vlivem jakýchkoliv alkoholových a nealkoholových drog.
 • Jsou zakázány projevy fyzické agrese a psychického nátlaku (vydírání, šikana) vůči účastníkům a pracovníkům služby, včetně používání zbraní.
 • Řídit se Provozní řádem zařízení.

Za nedodržení pravidel může být uživateli ukončeno či omezeno poskytování sociální služby.