Klub Magnet

Informace pro veřejnost

Sociální služba Klub Magnet

Nezisková organizace Květina, z. s. poskytuje službu sociální prevence nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle §62 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění platných předpisů s názvem Klub Magnet. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 3536223.

Provozní doba Klubu Magnet

Klub Magnet je v provozu každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek od 13:30 do 18:30 hodin.

Poslání Klubu Magnet

Posláním služby je pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce přispívat k sociálnímu začlenění dětí a mládeže v oblasti, kde služba působí.

Kontakt

Klub Magnet
Komunitní centrum Dubí
Mírová 325/4a
417 03  Dubí III – Pozorka
Vedoucí služby:
Bc. Klaus Horčíková Veronika – v současné době na mateřské dovolené
klub@oskvetina.cz, +420 725 947 609, +420 725 470 979

Služba je poskytována bezplatně

Poskytování služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet finančně podpořil Ústecký kraj, Město Dubí a společnost CzechPak Manufacturing, s.r.o..

Tento projekt je v roce 2022 podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Pepco.

Projekt Klub Magnet a tradice netradičně byl v roce 2022 podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2021.
Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020.
V roce 2019 byl projekt Klub Magnet – hravě a zdravě podpořen Nadačním fondem Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme.
Tento projekt byl v roce 2018 finančně podpořen Nadačním fondem Tesco  – Vy rozhodujete, my pomáháme a Nadací Agrofert.
Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017.

Informace o dalších subjektech, které podporují tuto službu, naleznete v sekci „Poděkování“.

Cíle Klubu Magnet

Cílem je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže vytvářením podmínek k řešení sociálně nepříznivé situace.

Dílčí cíle:

 • Předcházet a minimalizovat sociálně patologické jevy.
 • Zprostředkovat služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné a ze strany uživatelů nevyužívané.
 • Zvýšit úspěšnost dětí a mládeže ve vzdělávání jak na základní škole, tak v následném studiu.
 • Zvýšit sociální kompetence uživatelů služby v reakci na nepříznivou sociální situaci uživatele sociální služby.

Vymezení kapacity sociální služby

Tato sociální služba pracuje se dvěma typy kapacity. Jedná se o maximální kapacitu, která vychází zejména z personálního zajištění služby a aktuálně je definována na 80 uživatelů služby ročně. Dále pracujeme s pojmem okamžitá kapacita. Ta vychází zejména z materiálně technického zajištění služby a také personálního zajištění. Tento typ kapacity je aktuálně stanoven na 30 uživatelů v daném okamžiku.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mladiství ve věku 6 – 16 let ohrožení sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého anebo méně podnětného rodinného prostředí obcí teplického regionu zejména města Dubí. Podmínkou zařazení dítěte do služby je skutečnost, že se zájemce o službu nachází v sociálně nepříznivé situaci.

Za nepříznivé sociální situace pro zařazení zájemce do služby považujeme:

 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.
 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k dosažení odpovídajícího vzdělání.
 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k předcházení a minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů.
 • Zájemce o službu se může potýkat s obtížemi v oblasti mezilidských vztahů (rodinné, vrstevnické a jiné).
 • Zájemce o službu žije v lokalitě, jež vykazuje znaky sociálního vyloučení.

Pro řešení této situace potřebuje službu s těmito činnostmi:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba není určena pro osoby s tělesným, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup. Personál poskytovatele není profesně vzdělán v této oblasti. S těmito osobami nelze uzavřít dohodu o poskytování sociální služby.

Zásady poskytování sociální služby

Při realizaci služby jsou uplatňovány následující zásady:

 • Snaha o maximální dostupnost z hlediska času a místa poskytování.
 • Služba respektuje jedinečnost každého člověka.
 • Služba vychází z antidiskriminačních pravidel a je poskytována všem klientům, kteří spadají do vydefinované cílové skupiny, pro niž je služba určena.
 • Je poskytována na profesionální úrovni.
 • Základním prvkem poskytované služby je individuální přístup ke každému klientovi.
 • Služba respektuje přání a požadavky klienta a právo na seberozhodování klienta, které vycházejí z jeho vlastní vůle při spolupráci se sociální službou.
 • Služba zachovává lidskou důstojnost.
 • Respektuje lidská práva.

Služba je poskytována na základě principu nízkoprahovosti:

 • realizujeme službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídku poskytovaní služby,
 • pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost,
 • klient má možnost zůstat v anonymitě, jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena s klientovým souhlasem a s právem do ní nahlížet, zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb,
 • pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace, pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby, klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení, klient není povinen zapojit se do připravených činností,
 • služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně,
 • službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.

Práva uživatelů služby

Klient využívající sociální službu Klub Magnet má bezvýhradné právo na:

 • Podpůrné a podnětné prostředí.
 • Přístup k poskytovaným službám bez ohledu na původ, rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, předchozí kriminální kariéru či socioekonomický status.
 • Důstojnost, respekt, zdraví a bezpečnost kdykoli.
 • Znalost filosofie a metod poskytované sociální služby.
 • Jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných poskytováním sociální služby, stejně jako o sankcích, vycházející z nedodržení pravidel poskytované služby.
 • Ukončit spolupráci s poskytovanou sociální službou, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí.
 • Ochranu před reálným nebo hrozícím tělesným trestem, před fyzickým, emočním a sexuálním zneužíváním.
 • Ochranu před vykořisťováním (včetně rodičů a rodiny) ve prospěch zařízení či jeho personálu.
 • Možnost do zařízení přijít a zase z něj odejít kdykoliv během provozní doby.
 • Rozhodnutí o tom, kterou z nabízených aktivit bude využívat.
 • Poskytování základních služeb zařízení bezplatně.
 • Možnost vybrat si pracovníka zařízení a s ním si popovídat o záležitostech, které jej trápí.
 • Na soukromí, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Podání stížnosti, v případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby.

Povinnosti uživatelů a pravidla sociální služby

Při využívání sociální služby jsou uživatelé povinni dodržovat následující:

 • Zacházet s pomůckami, přístroji a náčiním pouze s dovolením přítomného pracovníka.
 • K veškerému vybavení klubu se chovat šetrně, což znamená, neničit pomůcky, nábytek, přístroje, neplýtvat materiálem, dodržovat pokyny přítomného pracovníka.
 • Chovat se slušně a ohleduplně k ostatním v klubu, neubližovat nikomu fyzicky ani slovně.
 • Respektovat pokyny zaměstnanců.
 • Pokud dojde ke zranění či ke škodě na majetku klubu, je povinností uživatele neprodleně tuto skutečnost nahlásit přítomnému pracovníkovi.
 • Ctít zde pravdomluvnost a vzájemnou důvěru.
 • V prostorách klubu a jeho blízkém okolí a na jednotlivých výjezdech a výletech je zakázáno kouřit a užívat další omamné a psychotropní látky. Stejně tak není možné přicházet do zařízení pod vlivem těchto látek a tyto látky sem vnášet (cigarety, alkohol, marihuana, pervitin, apod.).
 • Je zakázáno přijít do klubu v případě, že jste se v daný den nezúčastnili vyučování (pokud probíhalo).
 • V klubu je zakázáno provádět jakékoliv sexuální či milostné aktivity, včetně jejich náznaku.
 • Je zakázáno donášet a používat zbraně (jedná se o útočné či obranné, bodné, sečné a palné zbraně – nože, dýky, boxery, pistole, plynové zbraně, elektrošoky apod.) v prostorách klubu a na všech výjezdních akcích.
 • Všechna uvedená pravidla a povinnosti se vztahují také na veškeré aktivity probíhající mimo klub. Kde navíc platí, že je zakázáno trhat rostliny a jejich plody bez souhlasu pracovníka.