Bydlím, bydlíš, bydlíme

Bydlím, bydlíš, bydlíme

Projekt Bydlím, bydlíš, bydlíme má za cíl zavést v Teplicích přístup Housing First jako formu sociálního bydlení, která poskytuje perspektivu stabilního, bezpečného a dlouhodobého bydlení lidem, kteří přicházejí ze závažné bytové nouze. Osobám ohroženým bytovou nouzí nabízí projekt pomoc v rámci prevence ztráty bydlení. Projekt s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_007/0000260 je tříletý (jeho realizace probíhá od ledna 2023 do prosince 2025) a je financován z Operačního programu Zaměstnanost Plus.

Projekt spolupracuje se statutárním městem Teplice na základě memoranda, které schválila na začátku realizace projektu rada města. Díky této spolupráci jsou v projektu využity mimo jiné městské nájemní byty a je zajištěna kooperace s dalšími aktéry, jako je sociální odbor či městská policie.

Prevence ztráty bydlení

V této aktivitě nové klienty stále přijímáme.

Podporu v rámci prevence ztráty bydlení mohou využít domácnosti ohrožené ztrátou bydlení. Klientům pomáháme stabilizovat jejich finanční situaci, orientovat se v právech a povinnostech nájemníka, nabízíme psychoterapeutickou pomoc či dluhové poradenství. Cílem je odvrátit výpověď z nájmu, případně klienta provést složitou životní situací spojenou s bytovou krizí.

Pokud nezvládáte platit nájemné nebo vám z jiného důvodu hrozí ukončení nájemní smlouvy, neváhejte se obrátit na vedoucí týmu přímé podpory Barboru Haincovou, DiS. (haincova@oskvetina.cz, +420 774 298 870).


Pro soukromé pronajímatele

Pronajímatelům nabízíme dvě varianty spolupráce, z nichž první je v situaci, kdy pronajímatel zvažuje ukončit nájemní vztah s nájemníkem. V tomto případě můžeme nájemníkovi poskytnout podporu ve zvládání jeho povinností, a tak i lépe plnit závazky vůči pronajímateli.

V druhém případě navazujeme spolupráci i s pronajímateli, kteří mají k dispozici volné byty. V případě uzavření nájemní smlouvy s klientem projektu pronajímatelům garantujeme intenzivní práci s nájemcem a zajištění komunikace s ním. S klienty uzavíráme pojištění odpovědnosti a díky garančnímu fondu můžeme zaručit finanční kompenzaci např. v případě neuhrazení nájemného ze strany klienta.


Housing First

V rámci této aktivity již nepřijímáme do projektu nové klienty.

Vedle prevence ztráty bydlení se též věnujeme rozvoji přístupu Housing First (Bydlení především) pro osoby v závažné bytové nouzi. Původně byl navržen pro osoby s duálními diagnózami, které opakovaně propadají systémem sociálních služeb, a často se propadají do chronického bezdomovectví. Housing First představuje alternativu k tzv. prostupnému bydlení, které klientům nabízí standardní byt až po úspěšném překonání řady provizorních „mezistupňů“ (noclehárna, azylový dům, tréninkový byt, sociální byt) a splnění četných podmínek (např. léčba duševního onemocnění). Přístup HF se oproti tomu od samého začátku soustředí v první řadě na vytvoření bezpečného domova, v němž následně pracuje na řešení dalších klientových zakázek týkajících se např. duševního zdraví či léčby závislostí.

V rámci Housing First se zaměřujeme na osoby v závažné bytové nouzi, které spadají do jedné z následujících cílových skupin:

  • Senioři (osoby starší 65 let)
  • Lidé s duševním onemocněním (včetně nediagnostikovaných)
  • Lidé se soudem určeným opatrovníkem (opatrovanci)

Kontakt

Projekt Bydlím, bydlíš, bydlíme
Pod Tratí 232
415 01 Teplice

Kancelář projektu je určena zájemcům o projekt či klientům projektu vždy v úterý v čase od 8:00 do 10:00 hodin a ve čtvrtek v čase od 12:00 do 14:00 hodin.

Koordinátor projektu:
Mgr. Hon Matěj
hon@oskvetina.cz, +420 725 427 391

Vedoucí týmu přímé podpory:
Haincová Barbora, DiS.
haincova@oskvetina.cz, +420 774 298 870

Sociálně realitní makléř, bytový specialista:
Krugerová Petra
krugerova@oskvetina.cz, +420 608 051 546

Tým přímé podpory:
Bc. Čelonková Veronika
celonkova@oskvetina.cz, +420 608 446 056
Haincová Barbora, DiS.
haincova@oskvetina.cz, +420 774 298 870
Bc. Wozniak Vít
wozniak@oskvetina.cz, +420 774 519 961