Bydlím, bydlíš, bydlíme

Bydlím, bydlíš, bydlíme

Projekt Bydlím, bydlíš, bydlíme má za cíl zavést v Teplicích přístup Housing First jako formu sociálního bydlení, která poskytuje perspektivu stabilního, bezpečného a dlouhodobého bydlení lidem, kteří přicházejí ze závažné bytové nouze. Projekt s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_007/0000260 je tříletý (jeho realizace probíhá od ledna 2023 do prosince 2025) a je financován z Operačního programu Zaměstnanost Plus.

Vysvětlení HF a jeho principů

Housing First (Bydlení především) je přístup k řešení závažné bytové nouze jednotlivců i rodin s dětmi. Původně byl navržen pro osoby s duálními diagnózami, které opakovaně propadají systémem sociálních služeb, a často se propadají do chronického bezdomovectví. Housing First představuje alternativu k tzv. prostupnému bydlení, které klientům nabízí standardní byt až po úspěšném překonání řady provizorních „mezistupňů“ (noclehárna, azylový dům, tréninkový byt, sociální byt) a splnění četných podmínek (např. léčba duševního onemocnění). Přístup HF se oproti tomu od samého začátku soustředí v první řadě na vytvoření bezpečného domova, v němž následně pracuje na řešení dalších klientových zakázek týkajících se např. duševního zdraví či léčby závislostí.

Kontakt

Projekt Bydlím, bydlíš, bydlíme
Pod Tratí 232
415 01 Teplice

Kancelář projektu je určena zájemcům o projekt či klientům projektu vždy v úterý v čase od 8:00 do 10:00 hodin a ve čtvrtek v čase od 12:00 do 14:00 hodin.

Koordinátor projektu:
Mgr. Hon Matěj
hon@oskvetina.cz, +420 725 427 391

Vedoucí týmu přímé podpory:
Haincová Barbora, DiS.
haincova@oskvetina.cz, +420 774 298 870

Sociálně realitní makléř, bytový specialista:
Krugerová Petra
krugerova@oskvetina.cz, +420 608 051 546

Tým přímé podpory:
Bc. Čelonková Veronika
celonkova@oskvetina.cz, +420 608 446 056
Haincová Barbora, DiS.
haincova@oskvetina.cz, +420 774 298 870
Bc. Wozniak Vít
wozniak@oskvetina.cz, +420 774 519 961

Služby poskytované v rámci projektu

Klientům projektu se po celou dobu věnují sociální pracovníci. Otázky spojené přímo s bydlením (vyhledávání bytů, zajištění podpisu a vysvětlení nájemní smlouvy, komunikace s pronajímateli) zajišťuje realitní zprostředkovatelka. S klientem procházíme přípravou na zabydlení (zajištění veškeré potřebné administrativy, vysvětlování práv a povinností nájemce, motivace, pomoc s nastěhováním) a následně mu pomáháme zvládnout nároky, které jsou na něj jako na nájemce kladeny (klient se učí hospodařit v domácnosti, hlídat si včasné placení nájemného, být ohleduplný k sousedům). Souběžně s tím pracujeme spolu s klientem na dalším zlepšení různých oblastí jeho života (léčba tělesných i duševních nemocí, obnovení sociálních vazeb, hledání vhodného zaměstnání ad.).

V rámci projektu se dále věnujeme prevenci ztráty bydlení.

Cílová skupina projektu

Projekt Bydlím, bydlíš, bydlíme se zaměřuje na osoby v závažné bytové nouzi (typicky bez střechy, v azylovém domě či v ubytovně), které spadají do jedné z následujících cílových skupin:

  • Senioři (osoby starší 65 let)
  • Lidé s duševním onemocněním (včetně nediagnostikovaných)
  • Lidé se soudem určeným opatrovníkem (opatrovanci)

Nabídka soukromým pronajímatelům

Klienty projektu ubytováváme jak v bytech patřících městu Teplice, tak v bytech soukromých pronajímatelů. Pronajímatelům garantujeme intenzivní práci s nájemcem a zajištění komunikace s ním. S klienty uzavíráme pojištění odpovědnosti a díky garančnímu fondu můžeme zaručit finanční kompenzaci např. v případě neuhrazení nájemného ze strany klienta.