Terénní programy Květina

Sociální služba Terénní programy Květina

Terénní programy Květina poskytují terénní službu sociální prevence dle § 69 zákona číslo 108/2006 Sb. ,o sociálních službách ve znění platných předpisů. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 5829590.

Poslání

Posláním Terénních programů Květina je poskytnout lidem pomoc a podporu vedoucí ke změně ze sociálně nepříznivé situace. Jedná se o službu, jež minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení.

Služba je poskytována bezplatně

Poskytování služby Terénní programy Květina je poskytováno bezplatně na základě finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000748 z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu  je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím realizace sociálních služeb v období od 1.4. 2016 do 31.3. 2019.

Provozní doba sociální služby

Pracovníci se pohybují v terénu:   

Po – Pá 07:30 – 16:00 

S pracovníky je možné se v tuto dobu spojit také telefonicky.

Kontakt

Terénní programy Květina  –  kontaktní místo
Střední 169/32
417 03 Dubí III – Pozorka

Kontaktní osoby:
Mgr. Vernerová Barbora
vernerova@oskvetina.cz, +420 727 930 996

Mgr. Kanišaková Lucie
kanisakova@oskvetina.cz, +420 725 505 730

Šebestová Milada
sebestova@oskvetina.cz, +420 727 930 667

Cíle Terénních programů Květina aneb čeho chceme dosáhnout

Cílovým stavem poskytování služby je zlepšit sociální dovednosti a životní úroveň uživatelů služby.

Cílová skupina aneb komu je služba určena

Svou činnost zaměřujeme na osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a na osoby bez přístřeší. Služba je poskytována na území města Dubí a Teplic osobám nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Služba je určená osobám starším 16 let.

Za nepříznivé sociální situace pro přímou práci s klienty považujeme:

 • Nevyhovující bytové podmínky – klient nemá žádné bytové zázemí, bydlí v nevyhovujícím prostředí (nepřiměřeně vysoký nájem, špatné hygienické podmínky, ohrožení pocitu bezpečí, velikost bytu apod.).
 • Zadluženost, exekuce – neschopnost splácení poplatků spojených s náklady na bydlení (vysoké nájmy), neschopnost splácet půjčky, lichva a jiné.
 • Dlouhodobá nezaměstnanost – nedostatečná kvalifikace, ztráta pracovních návyků.
 • Neschopnost vytvářet podmínky pro zdárný vývoj dětí – odebrání dětí, ústavní výchova, omezení rodičovských práv, stanovení dohledu.
 • Život v lokalitě vykazující znaky sociálního vyloučení – stigmatizace, frustrace, izolace.
 • Diskriminace, nedostatečný pocit bezpečí.
 • Nedostatečné ekonomické zajištění – příjmy nižší než životní minimum, chudoba.
 • Nedostatečná péče o zdraví – absence využívání lékařské péče, nedodržování léčebného režimu, medikace apod.
 • Akutní krize – domácí násilí, rodinné a partnerské problémy

Zásady poskytování sociální služby

 • Služba je maximálně dostupná časově i místně.
 • Respektuje jedinečnost každého člověka, je poskytována všem klientům bez omezení z hlediska původu, etnické příslušnosti, rasy či barvy pleti, náboženství, zdravotního stavu, sexuální orientace, ekonomické situace, politického přesvědčení, druhu rizikového chování a bez ohledu na to, jak je schopen se podílet na životě společnosti.
 • Služba vychází z antidiskriminačních pravidel a je poskytována všem klientům, kteří spadají do vydefinované cílové skupiny, pro niž je služba určena.
 • Je poskytována na profesionální úrovni, vzdělání a praxe zaměstnanců odpovídá požadavkům zákona č. 108/2006 Sb. a pozměňovacích vyhlášek a ostatních předpisů.
 • Základním prvkem poskytované služby je individuální přístup ke každému klientovi.
 • Služba zachovává a respektuje přání a požadavky klienta, které vycházejí z jeho vlastní vůle při spolupráci se sociální službou.
 • Služba respektuje právo klienta na seberozhodování, které také podporuje a spoluutváří.
 • Služba zachovává lidskou důstojnost, respektuje lidská práva a právo klienta na seberozhodování, které také podporuje a spoluutváří.

Práva uživatelů služby

Klient využívající sociální službu Terénní programy Květina má bezvýhradné právo na:

 • Přístup k poskytovaným službám bez ohledu na původ, rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, předchozí kriminální kariéru či socioekonomický status.
 • Důstojnost a respekt.
 • Znalost filosofie a metod poskytované sociální služby.
 • Jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných poskytováním sociální služby, stejně jako o sankcích, vycházející z nedodržení pravidel poskytované služby.
 • Ukončit spolupráci s poskytovanou sociální službou, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí.
 • Poskytování služeb programu bezplatně.
 • Na soukromí, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Podání stížnosti, v případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby.

Případné porušení práv klientů zařízení je projednáváno na pravidelných poradách týmu. Profesionální nedostatek je následně řešen na supervizním setkání. Pokud došlo k závažné profesní chybě, která vrhá pochybnost na pracovníkovu způsobilost k výkonu dané profese v rámci služby, dochází k pracovně-právnímu postihu případně rozvázání pracovního poměru.

Povinnosti uživatelů služby

Při využívání sociální služby jsou uživatelé povinni dodržovat následující:

 • Ctít pravdomluvnost a vzájemnou důvěru.
 • Aktivně se podílet na řešení své sociálně nepříznivé situace.
 • Informovat pracovníka služby o využívání dalších služeb, jež vedou k řešení dané nepříznivé situace.
 • Nevyužívat službu pod vlivem jakýchkoliv alkoholových a nealkoholových drog.
 • Zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku (vydírání, šikana) vůči účastníkům programu, včetně používání zbraní.

Za nedodržení pravidel může být uživateli ukončeno nebo omezeno poskytování sociální služby.

 

Stížnosti na kvalitu poskytování služby

Každý uživatel (i neuživatel) služby má právo stěžovat si na spolupráci s pracovníky služby či na službu jako takovou (na kvalitu nebo způsob poskytování služby):

 1. Vedoucímu zařízení, jež je přímým nadřízeným všem dalším pracovníkům. Ke stížnosti má právo využít písemnou formu (podanou osobně, poštou, e-mailem), telefonický hovor nebo osobní setkání. Vedoucí služby je povinen se stížností zabývat. Vždy je posouzen pohled všech zúčastněných stran, kterých se stížnost týká. Po vyhodnocení stížnosti je uživatel služby seznámen s výsledkem posouzení vždy písemnou formou s možností doplnění o osobní schůzku. Je-li uživatel nespokojen s výsledkem posouzení stížnosti, obrací se na orgán spolku (členská schůze). Stížnosti jsou vyřizovány do 60 dnů od jejich obdržení.
 2. Orgánu spolku (členská schůze). V tomto případě může být podána pouze písemná stížnost adresovaná do sídla spolku – Zapsaný spolek Květina, Na Vypichu 180, Lahošť, 417 25. Orgán spolku (členská schůze) je povinen stížností se zabývat. Jeho postoj vychází z objektivního pohledu na danou situaci a reflektuje ji. Orgán spolku (členská schůze) se ke stížnosti vyjadřuje do 60 dnů od jejího obdržení.
 3. Uživatel služby má právo si stěžovat na kvalitu poskytované sociální služby na Oddělení inspekce sociálních služeb, Ministerstva práce a sociálních věcí – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení inspekce sociálních služeb, Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.
 4. Veřejnému ochránci práv. Pro Vaši stížnost můžete využít těchto kontaktů: e-mail: podatelna@ochrance.cz , tel.: 542 542 888, adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Anonymní stížnosti nejsou přijímány.

Pokud je stížnost shledána jako oprávněná, sjedná vedoucí zařízení nebo orgán spolku (členská schůze) nápravu v řešení případu. Profesionální nedostatek je následně řešen na supervizním setkání. Pokud došlo k závažné profesní chybě, která vrhá pochybnost na pracovníkovu způsobilost k výkonu dané profese v rámci služby, dochází k pracovně-právnímu postihu případně rozvázání pracovního poměru.