Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

 

Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Květina, z.s. poskytuje službu sociální prevence dle § 65 zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění platných předpisů s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 6251794.

Poslání sociálně aktivizační služby

Jedná se o službu, jež poskytuje rodinám s dětmi pomoc a podporu vedoucí ke změně sociálně nepříznivé situace, čímž minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení.
Služba je poskytována zejména terénní formou na území měst Dubí, Teplice, Hrob, Košťany, Novosedlice, Proboštov a Krupka.

Služba je poskytována bezplatně

Poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina je poskytováno bezplatně na základě finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000748 z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu  je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím realizace sociálních služeb v období od 1.4. 2016 do 31.3. 2019. A dále na základě finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703 z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu  je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje v období od 1.4. 2017 do 31.3. 2020.

Provozní doba sociální služby

Provozní doba sociální služby je v pracovní dny od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 16:00 hodin.

Provozní doba terénní formy služby Provozní doba ambulantní formy/kontaktního místa služby
pondělí 07:30 – 16:00 /
úterý 10:00 – 16:00 08:00 – 10:00
středa 10:00 – 16:00 08:00 – 10:00
čtvrtek 07:30 – 12:00, 14:00 – 16:00 12:00 – 14:00
pátek 07:30 –  12:00, 14:00 – 16:00 12:00 – 14:00

Kontakt

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Střední 169/32
417 03 Dubí III – Pozorka

Kontaktní osoby:

pro oblast Dubí:

Havlová Andrea, DiS.
havlova@oskvetina.cz, +420 725 802 554

pro ostatní oblasti:

Bc. Filipová Martina
filipova@oskvetina.cz, +420 722 966 825

Bc. Žáková Michaela
zakova@oskvetina.cz, +420 727 806 818

Cíle sociální služby aneb čeho chceme poskytováním služby dosáhnout?

Cílovým stavem služby je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající podmínky pro jejich všestranný rozvoj. Spoluprací s rodinou minimálně zastavit zhoršování její nepříznivé sociální situace. Optimálně ji podpořit k zlepšení životní úrovně a zvýšení sociálních dovedností jednotlivých členů rodiny.

Dílčí cíle služby

 • pomoc při zachování nebo obnovení narušených funkcí rodiny
 • zvyšování kvality života členů rodiny, posilování jejich vnitřních zdrojů
 • zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility jednotlivých členů rodiny
 • podpora a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a smysluplného využití volného času
 • prevence předčasného ukončování vzdělání
 • pomoc při řešení konkrétních problémů stanovených v rámci individuálního plánování spolupráce s klientem
 • podpora rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení jednotlivých obtíží
 • zprostředkování služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné, ale ze strany členů rodiny nevyužívané (nízká informovanost)
 • pomoc uživatelům služby s ochranou jejich práv
 • minimalizace rizik spojených se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí
 • rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění uvedených cílů

K dosažení jednotlivých cílů využíváme tyto tři způsoby práce:
1.    Sanace rodiny
2.    Preventivní práce s rodinou
3.    Asistovaný kontakt

Cílová skupina aneb komu je služba určena?

Sociálně aktivizační služba je zaměřená na rodiny s nezaopatřenými dětmi od 4 let a mladistvými, které jsou sociálně znevýhodněné, ohrožené sociálním vyloučením nebo které žijí v sociálně vyloučených lokalitách obcí Dubí, Teplice, Hrob, Košťany, Novosedlice, Proboštov a Krupka.

Nabízíme podporu a pomoc při řešení potíží v těchto oblastech:

 • Nevyhovující bytové podmínky – klient nemá žádné bytové zázemí, bydlí v nevyhovujícím prostředí (nepřiměřeně vysoký nájem, špatné hygienické podmínky, ohrožení pocitu bezpečí, velikost bytu apod.)
 • Zadluženost, exekuce – neschopnost splácení poplatků spojených s náklady na bydlení (vysoké nájmy), neschopnost splácet půjčky, lichva a jiné
 • Dlouhodobá nezaměstnanost – nedostatečná kvalifikace, ztráta pracov. návyků
 • Neschopnost vytvářet podmínky pro zdárný vývoj dětí – odebrání dětí, ústavní výchova, omezení rodičovských práv, stanovení dohledu
 • Život v lokalitě vykazující znaky sociálního vyloučení – stigmatizace, frustrace, izolace
 • Diskriminace, nedostatečný pocit bezpečí
 • Nedostatečné ekonomické zajištění – příjmy nižší než životní minimum, chudoba
 • Nedostatečná péče o zdraví – absence využívání lékařské péče, nedodržování léčebného režimu, medikace apod.
 • Akutní krize – domácí násilí, rodinné a partnerské problémy  

Práva uživatelů služby

Klient využívající sociální službu Sociálně aktivizační služby Květina má bezvýhradné právo na:
 • Přístup k poskytovaným službám bez ohledu na původ, rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, předchozí kriminální kariéru či socioekonomický status.
 • Důstojnost a respekt.
 • Znalost filosofie a metod poskytované sociální služby.
 • Jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných poskytováním sociální služby, stejně jako o sankcích, vycházející z nedodržení pravidel poskytované služby.
 • Ukončit spolupráci s poskytovanou sociální službou, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí.
 • Poskytování služeb programu bezplatně.
 • Na soukromí, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Podání stížnosti, v případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby.
Případné porušení práv klientů zařízení je projednáváno na pravidelných poradách týmu. Profesionální nedostatek je následně řešen na supervizním setkání. Pokud došlo k závažné profesní chybě, která vrhá pochybnost na pracovníkovu způsobilost k výkonu dané profese v rámci služby, dochází k pracovně-právnímu postihu případně rozvázání pracovního poměru.

Povinnosti uživatelů služby

Při využívání sociální služby jsou uživatelé povinni dodržovat následující:

 • Ctít pravdomluvnost a vzájemnou důvěru.
 • Aktivně se podílet na řešení své sociálně nepříznivé situace.
 • Informovat pracovníka služby o využívání dalších služeb, jež vedou k řešení dané nepříznivé situace.
 • Nevyužívat službu pod vlivem jakýchkoliv omamných látek.
 • Zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku (vydírání, šikana) vůči účastníkům služby.
 • Je zakázáno donášet a užívat v zázemí služby alkoholové a nealkoholové drogy.
 • Je zakázáno donášet (do zázemí služby) a používat zbraně.

Za nedodržení pravidel může být uživateli ukončeno nebo omezeno poskytování sociální služby.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Každý uživatel (i neuživatel) služby má právo stěžovat si na spolupráci s pracovníky služby či na sociální službu jako takovou (na kvalitu nebo způsob poskytování služby):

 1. Vedoucímu zařízení, jež je přímým nadřízeným všem dalším pracovníkům. Ke stížnosti má právo využít písemnou formu (podanou osobně, poštou, e-mailem), telefonický hovor nebo osobní setkání. Vedoucí služby je povinen se stížností zabývat. Vždy je posouzen pohled všech zúčastněných stran, kterých se stížnost týká. Po vyhodnocení stížnosti je uživatel služby seznámen s výsledkem posouzení vždy písemnou formou s možností doplnění o osobní schůzku. Je-li uživatel nespokojen s výsledkem posouzení stížnosti, obrací se na orgán spolku (členská schůze). Stížnosti jsou vyřizovány do 60 dnů od jejich obdržení.
 2. Orgánu spolku (členská schůze). V tomto případě může být podána pouze písemná stížnost adresovaná do sídla spolku – Zapsaný spolek Květina, Na Vypichu 180, Lahošť  417 25. Orgán spolku (členská schůze) je povinen stížností se zabývat. Jeho postoj vychází z objektivního pohledu na danou situaci a reflektuje ji. Orgán spolku (členská schůze) se ke stížnosti vyjadřuje do 60 dnů od jejího obdržení.
 3. Uživatel služby má právo si stěžovat na kvalitu poskytované sociální služby na Oddělení inspekce sociálních služeb, Ministerstva práce a sociálních věcí – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení inspekce sociálních služeb, Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.
 4. Veřejnému ochránci práv. Pro Vaši stížnost můžete využít těchto kontaktů: e-mail: podatelna@ochrance.cz, tel.: 542 542 888, adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Anonymní stížnosti nejsou přijímány.

Pokud je stížnost shledána jako oprávněná, sjedná vedoucí zařízení nebo orgán spolku (členská schůze) nápravu v řešení případu. Profesionální nedostatek je následně řešen na supervizním setkání. Pokud došlo k závažné profesní chybě, která vrhá pochybnost na pracovníkovu způsobilost k výkonu dané profese v rámci služby, dochází k pracovně-právnímu postihu případně rozvázání pracovního poměru.