Klub Magnet

Informace pro uživatele

Sociální služba Klub Magnet

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet poskytuje ambulantní a terénní služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 3536223.

Poslání Klubu Magnet

Klub Magnet slouží mladým lidem jako útočiště i zázemí pro odpočinkové i aktivní využití volného času bez alkoholu či omamných látek a nabízí podporu a pomoc nejen v nouzi.

Kdy je klub otevřen

Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 13:00 do 18:00 hodin.

Během provozní doby můžeš využít prostor herny, počítač, klidné prostředí v učebně k doučování a přípravě do školy nebo se zúčastnit některého z kroužku (poznávací, vaření, čtenářský, deskových her, výtvarný, hudebně-taneční a box).

Kontakt

Klub Magnet
Adresa:                       Střední 120/30 Dubí III – Pozorka, 417 03
Kontaktní osoba:      Bc. Klaus Horčíková Veronika
Telefon:                      +420 725 470 979
e-mail:                         klub@oskvetina.cz
facebook:                   Nzdm klub magnet

Služby jsou poskytovány bezplatně

Poskytování služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet finančně podpořil Ústecký kraj, Město Dubí a společnost CzechPak Manufacturing, s.r.o..

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017.

Informace o dalších subjektech, které podporují tuto službu, naleznete v sekci „Poděkování“.

Cíle Klubu Magnet aneb čeho chceme dosáhnout

 • Odolávat nabídce alkoholu, cigaret a jiných drog, nepoužívat násilí a nechovat se agresivně a získat schopnost zvládat životní situace, se kterými se potkáte.
 • Nabízet a zajistit další volnočasové aktivity, kulturní aktivity s dalšími službami v okolí bydliště.
 • Být úspěšný ve škole, nejen na základní ale i na střední škole.
 • Postupně se naučit zvládat obtížné situace, jako jsou problémy v rodině, mezi kamarády, apod. a naučit se znát své povinnosti a hájit svá práva.

Cílová skupina aneb komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou děti a mladiství ve věku 6 – 16 let ohrožení sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého anebo méně podnětného rodinného prostředí obcí teplického regionu zejména města Dubí. Podmínkou zařazení dítěte do služby je skutečnost, že se zájemce o službu nachází v sociálně nepříznivé situaci.

Za nepříznivé sociální situace pro zařazení zájemce do služby považujeme:

 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.
 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k dosažení odpovídajícího vzdělání.
 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k předcházení a minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů.
 • Zájemce o službu se může potýkat s obtížemi v oblasti mezilidských vztahů (rodinné, vrstevnické a jiné).
 • Zájemce o službu může žít v nevyhovujících bytových podmínkách.
 • Zájemce o službu žije v lokalitě, jež vykazuje znaky sociálního vyloučení.

Pro řešení této situace potřebuje službu s těmito činnostmi:

 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba není určena pro osoby s tělesným, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup. Personál poskytovatele není profesně vzdělán v této oblasti. Poskytovatel neposkytuje službu v bezbariérovém prostoru. S těmito osobami nelze uzavřít dohodu o poskytování sociální služby.

Vymezení kapacity sociální služby

V klubu smí být maximálně 30 dětí. V každém roce je služba určena pro 80 dětí.

Zásady poskytování sociální služby

Při realizaci služby jsou uplatňovány následující zásady:

 • Klub je blízko Vašeho bydliště, abyste to k nám neměli daleko, a máme otevřeno ve Vašem volném čase.
 • Každý jsme jiný a tak to má být.
 • Rádi tě zde uvidíme a není pro nás důležité, zda je tvoje barva pleti růžová, bílá nebo modrá, je jedno zda si Čech, Rom nebo Indián, zda věříš v boha nebo ne, zda máš rád holky nebo kluky, zda zlobíš málo nebo hodně a jestli si chudý nebo bohatý a tak podobně.
 • Pracovníci, kteří v klubu pracují, chodili dlouho do školy a stále chodit musí.
 • Základem naší práce je se ke každému z Vás chovat způsobem, který vychází z toho, jací jste.
 • Ty rozhoduješ o tom, co zde budeš dělat a jak budeš služby klubu využívat. Nezapomínej přitom ale na pravidla!
 • Služba napomáhá býti a zůstati člověkem.
 • Služba dodržuje lidská práva.

Tvoje práva při využívání služeb Klubu Magnet

 • V klubu se konají zajímavé a vzdělávací akce.
 • Rádi tě zde uvidíme a není pro nás důležité, zda je tvoje barva pleti růžová, bílá nebo modrá, je jedno zda si Čech, Rom nebo Indián, zda věříš v boha nebo ne, zda máš rád holky nebo kluky, zda zlobíš málo nebo hodně a jestli si chudý nebo bohatý a tak podobně.
 • Akce, které se zde konají, Tě nesmí zraňovat, nesmíš se při nich cítit hloupě a poníženě, musejí být bezpečné a neohrožovat tvé zdraví.
 • Můžeš se nás ptát, proč a jak to všechno pro Vás vymýšlíme a děláme.
 • Když u nás budeš zlobit, přijde trest a ty musíš od nás vědět za co a kdy.
 • Pokud tě to u nás už nebude bavit, nemusíš chodit a nemusíš nám k tomu nic říkat.
 • Kdyby ti chtěl někdo jakkoliv ublížit, řekni nám to. Budeme Tě chránit.
 • Nikdo ti zde nebude rozkazovat a chtít po tobě vykonávat věci, které jsou mimo pravidla.
 • Můžeš přijít do klubu a zase z něj odejít kdykoliv během provozní doby.
 • Pokud se nebudeš chtít účastnit nějaké hry nebo činnosti, tak nemusíš, není to povinné.
 • Poskytování základních služeb klubu je bezplatné.
 • Můžeš si vybrat pracovníka klubu a s ním si popovídat o záležitostech, které Tě trápí.
 • To co nám v rámci společné práce řekneš, nebudeme vyprávět dalším.
 • Můžeš si na nás stěžovat a my máme povinnost ti říci jak.

Tvoje povinnosti a pravidla Klubu Magnet

 • Budu se pracovníků ptát, zda mohu využívat přístroje a pomůcky.
 • Nebudu ničit pomůcky a majetek v klubu.
 • Budu se chovat slušně a nebudu nikomu ubližovat, nebudu používat sprostá slova.
 • Budu poslouchat, co pracovníci říkají a budu se tím řídit.
 • Pokud uvidím, že se někomu něco stane nebo se něco poničí, ihned to pracovníkům řeknu.
 • Budu mluvit pravdu.
 • Nebudu kouřit a užívat drogy (cigarety, alkohol, marihuanu, pervitin a další).
 • Když nejdu do školy, nejdu také do klubu.
 • Nepředvádím ani neprovádím sex a jiné milostné aktivity.
 • Nebudu přinášet žádné zbraně.
 • Budu si pamatovat, že tato pravidla platí také všude, kam s klubem vyrazíme. A tam netrhám květiny a jejich plody.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Každý uživatel (i neuživatel) služby má právo stěžovat si na spolupráci s pracovníky programu či na program jako takový (na kvalitu nebo způsob poskytování služby). Každý uživatel (i neuživatel) služby má právo zvolit si k podání a průběhu řešení stížnosti svého zástupce.

Stížnosti je možné podávat:

 1. Vedoucímu zařízení, jež je přímým nadřízeným všem dalším pracovníkům. Ke stížnosti má právo využít písemnou formu (podanou osobně, poštou, e-mailem, vhozením do schránky důvěry přímo v klubu), telefonický hovor nebo osobní setkání. Vedoucí programu je povinen se stížností zabývat. Vždy je posouzen pohled všech zúčastněných stran, kterých se stížnost týká. Po vyhodnocení stížnosti je uživatel služby seznámen s výsledkem posouzení vždy písemnou formou s možností doplnění o osobní schůzku nebo ústní formou. Je-li uživatel nespokojen s výsledkem posouzení stížnosti, obrací se na orgán spolku (členská schůze). Stížnosti jsou vyřizovány do 60 dnů od jejich obdržení.
 2. Orgánu spolku (členská schůze). V tomto případě může být podána pouze písemná stížnost adresovaná do sídla spolku – Zapsaný spolek Květina, Na Vypichu 180, Lahošť, 417 25. Orgán spolku (členská schůze) je povinnen stížností se zabývat. Jeho postoj vychází z objektivního pohledu na danou situaci a reflektuje ji. Orgán spolku (členská schůze) se ke stížnosti vyjadřuje vždy písemnou formou do 60 dnů od jejího obdržení.
 3. Uživatel služby má právo si stěžovat na kvalitu poskytované sociální služby na Oddělení inspekce sociálních služeb, Ministerstva práce a sociálních věcí – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení inspekce sociálních služeb, Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.
 4. Veřejné ochránkyni práv. Pro stížnost může být využit tento kontakt: e-mail: podatelna@ochrance.cz, tel.: 542 542 888, 542 542 111, adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Anonymní stížnosti nejsou přijímány, výjimkou jsou stížnosti ze schránky důvěry, které jsou pouze evidovány v příslušné dokumentaci.

Pokud je stížnost shledána jako oprávněná, sjedná vedoucí zařízení nebo orgán spolku (členská schůze) nápravu v řešení případu. Profesionální nedostatek je následně řešen na supervizním setkání. Pokud došlo k závažné profesní chybě, která vrhá pochybnost na pracovníkovu způsobilost k výkonu dané profese v rámci služby, dochází k pracovně-právnímu postihu, případně rozvázání pracovního poměru.