Klub Magnet

Informace pro veřejnost

Sociální služba Klub Magnet

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet poskytuje ambulantní a terénní služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 3536223.

Poslání Klubu Magnet

Posláním služby je pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce přispívat k sociálnímu začlenění dětí a mládeže v oblasti, kde služba působí.

Provozní doba Klubu Magnet

Klub Magnet je v provozu každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 13:00 do 18:00 hodin.

 

Kontakt

Klub Magnet
Adresa:                       Střední 120/30, Dubí III – Pozorka, 417 03
Kontaktní osoba:      Bc. Klaus Horčíková Veronika
Telefon:                      +420 725 470 979
e-mail:                         klub@oskvetina.cz

Služby jsou poskytovány bezplatně

Poskytování služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet finančně podpořil Ústecký kraj, Město Dubí a společnost CzechPak Manufacturing, s.r.o..

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017.

Informace o dalších subjektech, které podporují tuto službu, naleznete v sekci „Poděkování“.

Cíle Klubu Magnet

Cílem je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže vytvářením podmínek k řešení sociálně nepříznivé situace.

Dílčí cíle:

 • Předcházet a minimalizovat sociálně patologické jevy.
 • Zprostředkovat služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné a ze strany uživatelů nevyužívané.
 • Zvýšit úspěšnost dětí a mládeže ve vzdělávání jak na základní škole, tak v následném studiu.
 • Zvýšit sociální kompetence uživatelů služby v reakci na nepříznivou sociální situaci uživatele sociální služby.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mladiství ve věku 6 – 16 let ohrožení sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého anebo méně podnětného rodinného prostředí obcí teplického regionu zejména města Dubí. Podmínkou zařazení dítěte do služby je skutečnost, že se zájemce o službu nachází v sociálně nepříznivé situaci.

Za nepříznivé sociální situace pro zařazení zájemce do služby považujeme:

 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.
 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k dosažení odpovídajícího vzdělání.
 • Zájemce o službu může žít v takovém prostředí, jež mu plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřující k předcházení a minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů.
 • Zájemce o službu se může potýkat s obtížemi v oblasti mezilidských vztahů (rodinné, vrstevnické a jiné).
 • Zájemce o službu může žít v nevyhovujících bytových podmínkách.
 • Zájemce o službu žije v lokalitě, jež vykazuje znaky sociálního vyloučení.

Pro řešení této situace potřebuje službu s těmito činnostmi:

 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba není určena pro osoby s tělesným, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup. Personál poskytovatele není profesně vzdělán v této oblasti. Poskytovatel neposkytuje službu v bezbariérovém prostoru. S těmito osobami nelze uzavřít dohodu o poskytování sociální služby.

Vymezení kapacity sociální služby

Tato sociální služba pracuje se dvěma typy kapacity. Jedná se o maximální kapacitu, která vychází zejména z personálního zajištění služby a aktuálně je definována na 80 uživatelů služby ročně. Dále pracujeme s pojmem okamžitá kapacita. Ta vychází zejména z materiálně technického zajištění služby a také personálního zajištění. Tento typ kapacity je aktuálně stanoven na 30 uživatelů v daném okamžiku.

Zásady poskytování sociální služby

Při realizaci služby jsou uplatňovány následující zásady:

 • Snaha o maximální dostupnost z hlediska času a místa poskytování.
 • Služba respektuje jedinečnost každého člověka.
 • Služba vychází z antidiskriminačních pravidel a je poskytována všem klientům, kteří spadají do vydefinované cílové skupiny, pro niž je služba určena.
 • Je poskytována na profesionální úrovni.
 • Základním prvkem poskytované služby je individuální přístup ke každému klientovi.
 • Služba respektuje přání a požadavky klienta a právo na seberozhodování klienta, které vycházejí z jeho vlastní vůle při spolupráci se sociální službou.
 • Služba zachovává lidskou důstojnost.
 • Respektuje lidská práva.

Služba je poskytována na základě principu nízkoprahovosti:

 • realizujeme službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídku poskytovaní služby,
 • pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost,
 • klient má možnost zůstat v anonymitě, jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena s klientovým souhlasem a s právem do ní nahlížet, zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb,
 • pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace, pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby, klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení, klient není povinen zapojit se do připravených činností,
 • služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně,
 • službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.

Práva uživatelů služby

Klient využívající sociální službu Klub Magnet má bezvýhradné právo na:

 • Podpůrné a podnětné prostředí.
 • Přístup k poskytovaným službám bez ohledu na původ, rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, předchozí kriminální kariéru či socioekonomický status.
 • Důstojnost, respekt, zdraví a bezpečnost kdykoli.
 • Znalost filosofie a metod poskytované sociální služby.
 • Jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných poskytováním sociální služby, stejně jako o sankcích, vycházející z nedodržení pravidel poskytované služby.
 • Ukončit spolupráci s poskytovanou sociální službou, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí.
 • Ochranu před reálným nebo hrozícím tělesným trestem, před fyzickým, emočním a sexuálním zneužíváním.
 • Ochranu před vykořisťováním (včetně rodičů a rodiny) ve prospěch zařízení či jeho personálu.
 • Možnost do zařízení přijít a zase z něj odejít kdykoliv během provozní doby.
 • Rozhodnutí o tom, kterou z nabízených aktivit bude využívat.
 • Poskytování základních služeb zařízení bezplatně.
 • Možnost vybrat si pracovníka zařízení a s ním si popovídat o záležitostech, které jej trápí.
 • Na soukromí, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Podání stížnosti, v případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby.

Povinnosti uživatelů a pravidla sociální služby

Při využívání sociální služby jsou uživatelé povinni dodržovat následující:

 • Zacházet s pomůckami, přístroji a náčiním pouze s dovolením přítomného pracovníka.
 • K veškerému vybavení klubu se chovat šetrně, což znamená, neničit pomůcky, nábytek, přístroje, neplýtvat materiálem, dodržovat pokyny přítomného pracovníka.
 • Chovat se slušně a ohleduplně k ostatním v klubu, neubližovat nikomu fyzicky ani slovně.
 • Respektovat pokyny zaměstnanců.
 • Pokud dojde ke zranění či ke škodě na majetku klubu, je povinností uživatele neprodleně tuto skutečnost nahlásit přítomnému pracovníkovi.
 • Ctít zde pravdomluvnost a vzájemnou důvěru.
 • V prostorách klubu a jeho blízkém okolí a na jednotlivých výjezdech a výletech je zakázáno kouřit a užívat další omamné a psychotropní látky. Stejně tak není možné přicházet do zařízení pod vlivem těchto látek a tyto látky sem vnášet (cigarety, alkohol, marihuana, pervitin, apod.).
 • Je zakázáno přijít do klubu v případě, že jste se v daný den nezúčastnili vyučování (pokud probíhalo).
 • V klubu je zakázáno provádět jakékoliv sexuální či milostné aktivity, včetně jejich náznaku.
 • Je zakázáno donášet a používat zbraně (jedná se o útočné či obranné, bodné, sečné a palné zbraně – nože, dýky, boxery, pistole, plynové zbraně, elektrošoky apod.) v prostorách klubu a na všech výjezdních akcích.
 • Všechna uvedená pravidla a povinnosti se vztahují také na veškeré aktivity probíhající mimo klub. Kde navíc platí, že je zakázáno trhat rostliny a jejich plody bez souhlasu pracovníka.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Každý uživatel (i neuživatel) služby má právo stěžovat si na spolupráci s pracovníky programu či na program jako takový (na kvalitu nebo způsob poskytování služby). Každý uživatel (i neuživatel) služby má právo zvolit si k podání a průběhu řešení stížnosti svého zástupce.

Stížnosti je možné podávat:

 1. Vedoucímu zařízení, jež je přímým nadřízeným všem dalším pracovníkům. Ke stížnosti má právo využít písemnou formu (podanou osobně, poštou, e-mailem, vhozením do schránky důvěry přímo v klubu), telefonický hovor nebo osobní setkání. Vedoucí zařízení je povinnen se stížností zabývat. Vždy je posouzen pohled všech zúčastněných stran, kterých se stížnost týká. Po vyhodnocení stížnosti je uživatel služby seznámen s výsledkem posouzení vždy písemnou formou s možností doplnění o osobní schůzku nebo ústní formou. Je-li uživatel nespokojen s výsledkem posouzení stížnosti, obrací se na orgán spolku (členskou schůzi). Stížnosti jsou vyřizovány do 60 dnů od jejich obdržení.
 2. Orgánu spolku (členská schůze). V tomto případě může být podána pouze písemná stížnost adresovaná do sídla sdružení – Zapsaný spolek Květina, Na Vypichu 180, Lahošť, 417 25. Orgán spolku (členská schůze) je povinnen stížností se zabývat. Jeho postoj vychází z objektivního pohledu na danou situaci a reflektuje ji. Orgán spolku (členská schůze) se ke stížnosti vyjadřuje vždy písemnou formou do 60 dnů od jejího obdržení.
 3. Uživatel služby má právo si stěžovat na kvalitu poskytované sociální služby na Oddělení inspekce sociálních služeb, Ministerstva práce a sociálních věcí – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení inspekce sociálních služeb, Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.
 4. Veřejné ochránkyni práv. Pro stížnost může být využit tento kontakt: e-mail: podatelna@ochrance.cz, tel.: 542 542 888, 542 542 111, adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Anonymní stížnosti nejsou přijímány, výjimkou jsou stížnosti ze schránky důvěry, které jsou pouze evidovány v příslušné dokumentaci.

Pokud je stížnost shledána jako oprávněná, sjedná vedoucí zařízení nebo orgán spolku (členská schůze) nápravu v řešení případu. Profesionální nedostatek je následně řešen na supervizním setkání. Pokud došlo k závažné profesní chybě, která vrhá pochybnost na pracovníkovu způsobilost k výkonu dané profese v rámci služby, dochází k pracovně-právnímu postihu, případně rozvázání pracovního poměru.