Doprovázení pěstounů

Služba Doprovázení pěstounů Květina

Květina, z. s. disponuje pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a to dle platného pověření s působností v okrese Teplice. Na základě tohoto pověření ve smyslu § 48 a následující Novely zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění realizuje službu Doprovázení pěstounů.

Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem. Podpora těmto rodinám probíhá formou osobního setkávání, sdílení, podpory, intervencí, poradenství, vzdělávání, zprostředkování odborné pomoci. Dále pak služba DP zajišťuje a pomáhá s odlehčením v rozsahu alespoň 14 dní za rok, poskytuje zajištění krátkodobé péče. Služba také realizuje nebo zprostředkovává pobyty pro děti i pečující osoby. Poskytuje komplexní zázemí a všestrannou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta.

Poslání

 

Posláním poskytované služby doprovázení je podpora zdravého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte v náhradní rodině na území měst dle platného pověření.

Konzultační hodiny:

pondělí po dohodě konzultace v kanceláři a terénní práce v rodinách
úterý 08:00 – 12:00
středa 08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
čtvrtek po dohodě konzultace v kanceláři a terénní práce v rodinách
pátek po dohodě konzultace v kanceláři a terénní práce v rodinách

Kontakty:

Ambulantní služba je poskytována po dohodě s klienty, a to na adrese:

Teplice –  Školní 349/2
(Budova Levných knih, 4. patro vlevo, vchod od Benešova náměstí)

Jestliže není domluveno setkání v ambulanci, je služba poskytována jako terénní služba, tj. pracovník dochází do rodiny.

Kontaktní osoby:
Bc. Jiroušková Marie
jirouskova@oskvetina.cz, +420 725 947 609
Bc. Kudrnová Michaela
kudrnova@oskvetina.cz, +420 725 845 636

Čeho chceme dosáhnout?

Dlouhodobým cílem poskytované služby je zkompetentnění pečující osoby a podpora zdravého fungování rodiny v takové míře, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte. Prostřednictvím doprovázení zvyšovat kvalitu života dětí v náhradní rodině a zlepšovat podmínky pro výkon pěstounské péče.

Cílová skupina

Služba je zaměřena na pečující osoby a děti v náhradní rodinné péči. Služby jsou určeny rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči s trvalým bydlištěm na území města dle platného pověření. Sekundárně pak pracujeme s biologickou rodinou dítěte.

Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jím svěřeným dětem.

Zásady poskytování služby

 • Snaha o dostupnost z hlediska času a místa poskytování.
 • Respektovat jedinečnost každého člověka.
 • Respektovat lidská práva a zachovávat lidskou důstojnost.
 • Poskytovat službu na profesionální úrovni.
 • Uplatňovat individuální přístup ke každému klientovi.
 • Respektovat požadavky klienta a právo na seberozhodování klienta, které vychází z jeho vlastní vůle při spolupráci se službou.
 • Vnímat rodinu jako celek a pracovat s rodinným kontextem.
 • Vytvářet prostředí důvěry a stanovovat bezpečné hranice doprovázení.
 • Spolupracovat s odborníky.
 • Hájit (ochraňovat) zájmy dítěte.

Jak pomáháme

Pomoc pěstounským rodinám probíhá formou:

 • Intervencí, doprovázení  – navštěvujeme pěstounskou rodinu v místě bydliště tak často, jak si to situace žádá. Je možný i doprovod na úřady, k lékařům.
 • Vzdělávání  – pořádáme vzdělávací aktivity pro pěstouny v dostatečném rozsahu, aby mohli naplnit zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání za rok. Tyto aktivity jsou místně i časově dostupné. Témata vzdělávání jsou přizpůsobována potřebám jednotlivých pěstounů. Vzdělávání je pro naše pěstouny poskytováno zdarma.
 • Odlehčování v podobě zajištění či zprostředkování pobytových akcí pro děti i pečující osoby – pěstouni mají nárok na odlehčovací služby v rámci celodenní péče v rozsahu 14 dnů za kalendářní rok. Tyto služby jsou jim částečně hrazeny.
 • Zprostředkování kontaktu s vlastní rodinou –  pěstouni mají zákonnou povinnost, jestliže je to ku prospěchu dítěte, uchovávat a dále rozvíjet jeho kontakt s původní biologickou rodinou. Organizace nabízí asistenci při a neutrální prostředí  pro uskutečnění takového setkání. Vždy je brán ohled na bezpečí dítěte.
 • Odborného poradenství  –  na základě potřeb rodiny bude zajištěno poradenství v oblastech péče, výchovy a vzdělávání dítěte, dále pak je možné dle potřeb rodiny zajistit konzultace s dalšími odborníky (psycholog, dluhový poradce, právník, speciální pedagog aj.)

Služba poskytuje komplexní podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče.

Mezi základní lidská a dětská práva patří:

 • Právo na osobní svobodu.  
 • Právo na ochranu soukromí.  
 • Právo na lidskou důstojnost.
 • Právo na rodinný život.

Pro lepší orientaci klientů má služba DP vydefinována specifická práva, jež jsou v souladu s právy základními (viz výše) a korespondují s charakterem služby.

Práva pěstounů

 • Právo na respekt, důstojnost a vlastní názor.
 • Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti starší 2 let v rozsahu max. 8 hodin (zajištění krátkodobé péče).
 • Právo na odpočinek/odlehčení pečující osobě v rozsahu alespoň 14 dnů za kalendářní rok.
 • Právo na pomoc při zvládání obtížné či krizové životní situace.
 • Právo na individuální plánování využívání služby doprovázení.
 • Právo na poskytnutí základního poradenství.
 • Právo na zprostředkování odborné pomoci (např. psycholog, psychoterapeut).
 • Právo požádat pracovníka o asistenci při jednání s odborníky či institucemi. (např. lékař, úřad, škola)
 • Právo na pomoc při kontaktu s biologickou rodinnou dítěte.
 • Právo na poskytnutí podpory při zajištění péče o dítě, kdy pěstoun této péče není schopen sám (např. pobyt v nemocnici, dlouhodobá nemoc).
 • Právo na nahlížení do dokumentace.
 • Právo na vyjádření nespokojenosti a podání stížnosti.
 • Právo ukončit službu doprovázení, vypovědět dohodu.

Povinnosti pěstounů

 • Pečovat o svěřené dítě a dbát o jeho zdravý vývoj.
 • Aktivně spolupracovat s klíčovým pracovníkem (min. 1x za 2 měsíce).
 • Umožnit pracovníkovi vykonat předem ohlášenou návštěvu v domácnosti.
 • Umožnit pracovníkovi kontakt s dítětem.
 • Podávat pravdivé a včasné informace.
 • Sdělovat podstatné skutečnosti týkající se péče o dítě – jeho chování, zdraví, prospěchu a chování ve škole.
 • Splnit zákonnou povinnost vzdělávat se v rozsahu 24h za rok.
 • Dodržovat dohodnuté termíny schůzek, vzdělávání.
 • Omluvit svou absenci předem na dohodnuté schůzce nebo plánované aktivitě.
 • Informovat klíčového pracovníka o změnách (např. změna trvalého bydliště, telefonního čísla, zdravotního stavu členů rodiny, změna v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte apod.).
 • Podporovat svěřené dítě v kontaktu s biologickou rodinou, je-li to v jeho zájmu.
 • Chránit děti před škodlivými vlivy a předcházet jejich vzniku (např. alkohol, drogy, infekční onemocnění).

Z hlediska služby Doprovázení pěstounů věnujeme zvýšenou pozornost těmto právům dětí:  

 • Právo dítěte na život v rodině – potřeba jistoty, bezpečí, identity a blízkého vztahu.
 • Právo dítěte na informace.
 • Právo na vlastní názor. 
 • Právo na kontakt se svou biologickou rodinou – potřeba někam patřit, chápat svou minulost, současnost i budoucnost.
 • Právo prožít plnohodnotné dětství, bez ohledu na výchozí situaci. 
 • Právo na příležitost plně rozvinout svůj potenciál. 
 • Právo na vyjadřování svého názoru a participování na rozhodnutích, která se ho týkají.
 • Právo na podání stížnosti.
 • Právo na kontaktování pracovníka služby Doprovázení pěstounů a využívání aktivit služby.

,,Minimum“ práv dítěte v náhradní rodinné péči: 

 • Máš právo žít v rodině, která ti dává pocit bezpečí, lásku, jistotu a péči.
 • Máš právo vědět, co se nyní děje, proč se to děje a co se bude dít dál. 
 • Máš právo se vyjadřovat ke všemu, co se děje, také k hodnocení prostředí, ve kterém se nyní nacházíš, i k tomu, jak s tebou, kdo jedná. 
 • Máš právo i nadále zůstat v kontaktu se svými biologickými rodiči a blízkými (například sourozenci), byť se může jednat o kontakt telefonický, písemný nebo asistovaný.  
 • Máš právo na hezké dětství, bez ohledu na to, co tě v minulosti potkalo. 
 • Máš právo rozvíjet své zájmy, a to v čem jsi dobrý.
 • Máš právo říkat, co si myslíš, co cítíš, co potřebuješ, co si přeješ.
 • Máš právo stěžovat si na pracovníky služby Doprovázení pěstounů či na službu jako takovou.
 • Máš právo mluvit (telefonicky, osobně) s pracovníkem služby Doprovázení pěstounů a využívat aktivity služby.
V přiloženém dokumentu naleznete informace o službě Doprovázení pěstounů po děti:

Leták Informace o službě Doprovázení pěstounů pro děti

náhled letáku:

V přiloženém dokumentu naleznete obsah Manuálu Doprovázení pěstounů, kterým se služba řídí:

Manuál Doprovázení pěstounů – obsah

Poskytování služby Doprovázení pěstounů se řídí Manuálem k realizaci služby Doprovázení pěstounů zpracovaným dle metodického pokynu „Manuál implementace Standardů kvality SPO“ – viz odkaz: https://www.mpsv.cz/files/clanky/19081/manual_PO.pdf 

Aktuální znění Manuálu k realizaci služby Doprovázení pěstounů je k dispozici v kanceláři služby DP.