Doprovázení pěstounů

 

Služba Doprovázení pěstounů Květina

Květina, z. s. disponuje pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území měst Duchcov, Teplice, Osek, Hrob,  Dubí, Košťany, Újezdeček, Lahošt‘, Modlany, Novosedlice, Jeníkov, Krupka a Háj u Duchcova. Na základě tohoto pověření ve smyslu § 48 a následující Novely zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění realizuje službu Doprovázení pěstounů.

Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem. Podpora těmto rodinám probíhá formou osobního setkávání, sdílení, podpory, intervencí, poradenství, vzdělávání, zprostředkováním odborné pomoci. Dále pak služba DP zajišťuje a pomáhá s odlehčením v rozsahu alespoň 14 dní za rok, poskytuje zajištění krátkodobé péče. Služba také realizuje nebo zprostředkovává pobyty pro děti i pečující osoby. Poskytuje komplexní zázemí a všestrannou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta.

Poslání

Posláním poskytované služby doprovázení je podpora zdravého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte v náhradní rodině na území měst dle platného pověření.

Konzultační hodiny:

pondělí po dohodě konzultace v kanceláři a terénní práce v rodinách
úterý 08:00 – 12:00
středa 08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
čtvrtek po dohodě konzultace v kanceláři a terénní práce v rodinách
pátek po dohodě konzultace v kanceláři a terénní práce v rodinách

Kontakty:

Ambulantní služba je poskytována po dohodě s klienty, a to na adrese:

Teplice –  Školní 349/2
(Budova Levných knih, 4. patro vlevo, vchod od Benešova náměstí)

Jestliže není domluveno setkání v ambulanci, je služba poskytována jako terénní služba, tj. pracovník dochází do rodiny.

Kontaktní osoby:

Bc. Jiroušková Marie
tel.: +420 725 947 609
e-mail: jirouskova@oskvetina.cz

Mgr. Kalousková Bohumila
tel.: +420 727 807 287
e-mail: kalouskova@oskvetina.cz

Bc. Kudrnová Michaela
tel.: +420 725 845 636
e-mail: kudrnova@oskvetina.cz

Čeho chceme dosáhnout?

Dlouhodobým cílem poskytované služby je zkompetentnění pečující osoby a podpora zdravého fungování rodiny v takové míře, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte. Prostřednictvím doprovázení zvyšovat kvalitu života dětí v náhradní rodině a zlepšovat podmínky pro výkon pěstounské péče.

Cílová skupina

Služba je zaměřena na pečující osoby a děti v náhradní rodinné péči. Služby jsou určeny rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči s trvalým bydlištěm na území města dle platného pověření. Sekundárně pak pracujeme s biologickou rodinou dítěte.

Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jím svěřeným dětem.

Zásady poskytování služby

 • Snaha o dostupnost z hlediska času a místa poskytování.
 • Respektovat jedinečnost každého člověka.
 • Respektovat lidská práva a zachovávat lidskou důstojnost.
 • Poskytovat službu na profesionální úrovni.
 • Uplatňovat individuální přístup ke každému klientovi.
 • Respektovat požadavky klienta a právo na seberozhodování klienta, které vychází z jeho vlastní vůle při spolupráci se službou.
 • Vnímat rodinu jako celek a pracovat s rodinným kontextem.
 • Vytvářet prostředí důvěry a stanovovat bezpečné hranice doprovázení.
 • Spolupracovat s odborníky.
 • Hájit (ochraňovat) zájmy dítěte.

Jak pomáháme

Pomoc pěstounským rodinám probíhá formou:

 • intervencí, doprovázení  – navštěvujeme pěstounskou rodinu v místě bydliště tak často, jak si to situace žádá. Je možný i doprovod na úřady, k lékařům.
 • vzdělávání  – pořádáme vzdělávací aktivity pro pěstouny v dostatečném rozsahu, aby mohli naplnit zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání za rok. Tyto aktivity jsou místně i časově dostupné. Témata vzdělávání jsou přizpůsobována potřebám jednotlivých pěstounů. Vzdělávání je pro naše pěstouny poskytováno zdarma.
 • odlehčování v podobě zajištění či zprostředkování pobytových akcí pro děti i pečující osoby – pěstouni mají nárok na odlehčovací služby v rámci celodenní péče v rozsahu 14 dnů za kalendářní rok. Tyto služby jsou jim částečně hrazeny.
 • zprostředkování kontaktu s vlastní rodinou –  pěstouni mají zákonnou povinnost, jestliže je to ku prospěchu dítěte, uchovávat a dále rozvíjet jeho kontakt s původní biologickou rodinou. Organizace nabízí asistenci při a neutrální prostředí  pro uskutečnění takového setkání. Vždy je brán ohled na bezpečí dítěte.
 • odborné poradenství  –  na základě potřeb rodiny bude zajištěno poradenství v oblastech péče, výchovy a vzdělávání dítěte, dále pak je možné dle potřeb rodiny zajistit konzultace s dalšími odborníky (psycholog, dluhový poradce, právník, speciální pedagog aj.)

Služba poskytuje komplexní zázemí pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče.

Práva pěstounů

 • Právo na respekt, důstojnost a vlastní názor.
 • Právo na čerpání  respitní péče „volno pro odpočinek a odlehčení“ alespoň 14 dnů za kalendářní rok.
 • Právo na pomoc při zvládání obtížné či krizové životní situace.
 • Právo na individuální plánování využívání služby doprovázení.
 • Právo na poskytnutí základního poradenství.
 • Právo zprostředkování odborné pomoci (např. psycholog, psychoterapeut).
 • Právo požádat pracovníka o asistenci při jednání s odborníky či institucemi.
 • Právo na poskytnutí podpory při zajištění péče o dítě, kdy pěstoun této péče není chopen sám (např. pobyt v nemocnici, dlouhodobá nemoc).
 • Právo na pomoc při kontaktu s biologickou rodinnou dítěte.
 • Právo na nahlížení do dokumentace.
 • Právo na vyjádření nespokojenosti a podání stížnosti.
 • Právo ukončit službu doprovázení, vypovědět dohodu.

Povinnosti pěstounů

 • Pečovat o svěřené dítě a dbát o jeho zdravý vývoj.
 • Aktivně spolupracovat s klíčovým pracovníkem (min. 1x za 2 měsíce).
 • Umožnit pracovníkovi vykonat předem ohlášenou návštěvu v domácnosti.
 • Umožnit pracovníkovi kontakt s dítětem.
 • Podávat pravdivé a včasné informace.
 • Sdělovat podstatné skutečnosti týkající se péče o dítě – jeho chování, zdraví, prospěchu a chování ve škole.
 • Splnit zákonnou povinnost vzdělávat se v rozsahu 24h za rok.
 • Dodržovat dohodnuté termíny schůzek, vzdělávání.
 • Omluvit svou absenci předem na dohodnuté schůzce nebo plánované aktivitě.
 • Informovat klíčového pracovníka o změnách (např. změna trvalého bydliště, telefonního čísla, zdravotního stavu členů rodiny, změna v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte apod.).
 • Podporovat svěřené dítě v kontaktu s biologickou rodinou, je-li to v jeho zájmu.
 • Chránit děti před škodlivými vlivy a předcházet jejich vzniku (např. alkohol, drogy, infekční onemocnění).

Podávání a vyřizování stížností

Každý klient (i neuživatel) služby má právo stěžovat si na spolupráci s pracovníky programu či na program jako takový (na kvalitu nebo způsob poskytování služby). Každý klient (i neuživatel) služby má právo zvolit si k podání a průběhu řešení stížnosti svého zástupce. Stížnosti je možné podávat:

 1. Vedoucímu zařízení. Vedoucí je přímým nadřízeným všem dalším pracovníkům: Mgr. Bočková Barbora, Květina, z. s. , Na Vypichu 180, 417 25 Lahošť, e-mail: info@oskvetina.cz, tel.: +420 721 568 898. Ke stížnosti má klient (i neuživatel služby) právo využít písemnou formu (podanou osobně, poštou, e-mailem), telefonický hovor nebo osobní setkání. Vedoucí je povinen se stížností zabývat. Vždy je posouzen pohled všech zúčastněných stran, kterých se stížnost týká. Po vyhodnocení stížnosti je klient služby seznámen s výsledkem posouzení vždy písemnou formou s možností doplnění o osobní schůzku. Je-li klient nespokojen s výsledkem posouzení stížnosti, obrací se na radu sdružení. Stížnosti jsou vyřizovány do 30 dnů od jejich obdržení.
 2. Orgánu spolku (členská schůze). V tomto případě může být podána pouze písemná stížnost adresovaná do sídla sdružení – Květina, z. s. , Na Vypichu 180, 417 25 Lahošť. Orgán spolku (členská schůze) je povinen se stížností zabývat. Jeho postoj vychází z objektivního pohledu na danou situaci a reflektuje ji. Orgán spolku (členská schůze) se ke stížnosti vyjadřuje do 60 dnů od jejího obdržení.
 3. Na Oddělení inspekce sociálních služeb, Ministerstva práce a sociálních věcí – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení inspekce sociálních služeb, Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.
 4. Veřejnému ochránci práv. Pro stížnost může být využit tento kontakt: e-mail: podatelna@ochrance.cz, tel.: 542 542 888, adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.