Vítejte na stránkách neziskové organizace Květina, z. s. 

Nezisková organizace Květina, z. s. je organizací založenou v srpnu roku 2006. Svým vznikem organizace reagovala na problémy teplického regionu, související zejména se sociální tématikou. Svou působnost zaměřuje na Teplicko s aktuálním prioritním zaměřením na město Dubí. Se zněním stanov organizace je možné se seznámit v sekci ke stažení.

Posláním organizace je spolupodílet se na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení. Podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování jejích členů.

Služby organizace jsou určeny lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či osobám pečujícím o děti v náhradní rodinné péči. Služby jsou určeny lidem bez omezení věku. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Služby jsou poskytovány na území okresu Teplice. Přístup ke službám vychází z deklarovaných práv a svobod, jsou určeny všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Nabízíme tyto služby:

Dluhové poradenství

Dluhové poradenství představuje bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství osobám od 16 let žijícím na území města Dubí, kteří se ocitli ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti či exekuci. V rámci dluhového poradenství se klient bude učit finanční samostatnosti, soběstačnosti při jednání s úřady, plánování a komunikaci s institucemi, orientaci na pracovním trhu apod.

Doprovázení pěstounů

Posláním poskytované služby doprovázení je podpora zdravého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte v náhradní rodině na území měst dle platného pověření.

Klub Magnet

Posláním služby je pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce přispívat k sociálnímu začlenění dětí a mládeže v oblasti, kde služba působí.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Jedná se o službu, jež poskytuje rodinám s dětmi pomoc a podporu vedoucí ke změně sociálně nepříznivé situace, čímž minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení.
Služba je poskytována zejména terénní formou na území měst Dubí, Teplice, Hrob, Košťany, Novosedlice, Proboštov a Krupka.

Terénní programy Květina

Posláním Terénních programů Květina je poskytnout lidem pomoc a podporu vedoucí ke změně ze sociálně nepříznivé situace. Jedná se o službu, jež minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení.

Tutoring a mentoring

Tutoring a mentoring nabízí zejména individuální práci s dospívajícími ve věku 15 až 18 let žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Dubí. Této skupině nabízí pomoc a podporu při řešení jejich problémů ve vztahu k okolí a také ve vztahu k sobě samým. Pomocí metod a technik sociální práce se snaží posílit pocit zodpovědnosti a zvýšit kompetence dospívajících tak, aby u nich docházelo ke změně nepříznivé sociální situace. V průběhu této aktivity budou realizovány také skupinové aktivity v podobě tematicky volených workshopů.

Květina, z.s.